Llei de subvencions

  • Llei 38-2003, de 17 de novembre de Subvencions.
  • RD 887-2006, de 21 de juliol de Subvencions.

Instruccions per a la gestió i justificació d’ajuts oficials:

-Totes les factures han de tenir la referència de l’expedient del projecte.

-Verificar a les instruccions de la convocatòria si s’accepten:

-Les despeses de material d’oficina.

-Les despeses de formació (cursos, màsters, doctorat, etc.).

-Les despeses de reparació.

-Els pagaments en concepte de retribucions salarials a l’investigador principal i equip col·laborador.

-Els costos indirectes i quina és la seva fórmula de càlcul.

-Cal adjuntar el certificat d’assistència a congressos per tal que les despeses associades siguin subvencionables (inscripcions, dietes, locomocions, manutenció i allotjament).

-Cal adjuntar les actes de les reunions per tal que les despeses associades siguin subvencionables (dietes, locomoció manutenció, allotjament). Únicament es consideren despeses subvencionables les de viatges i dietes i les corresponents a l’investigador principal i l’equip col·laborador que figuren a la memòria de sol·licitud del projecte.

-La data de la factura cal que estigui dins dels terminis de l’anualitat a justificar.

-La data de pagament cal que estigui dins dels terminis de l’anualitat a justificar.

-Cal que els serveis o bens es consumeixin dins dels terminis de l’anualitat a justificar.

-Cal que el concepte dels serveis o bens adquirits s’ajustin a l’especificat a la memòria de sol·licitud i/o resolució de la convocatòria.

-Cal complir les normes de publicitat de l’òrgan finançador d’acord amb la resolució de la convocatòria.

-Verificar si la convocatòria exigeix l’auditoria de les despeses executades i si el seu cost és subvencionable.

-L’execució de la despesa haurà d’ajustar-se a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en concret a l’art.31. “Gastos Subvencionables”.

-Cal que us poseu en contacte amb el Servei de Gestió Econòmica per a qualsevol dubte.

-És convenient fer controls periòdics de l’execució de la despesa.

-Verifiqueu abans d’imputar la despesa que hi ha prou saldo a la partida pressupostària.

-A través de l’aplicatiu web, podeu fer el seguiment en línia de l’execució de la despesa per concepte pressupostari i anualitat.