Informes de recerca

Aquests documents reflecteixen l’organització de la institució, les àrees estratègiques en les quals treballa i la tasca realitzada pels investigadors i investigadores i grups de recerca.

* Els projectes en els quals apareix la institució ISCIII estan finançats pel Pla nacional d’investigació científica,
desenvolupament i innovació tecnològica (R + D + I) i per l’Institut de Salut Carlos III. Estan cofinançats amb fons FEDER.