Memòria econòmica i auditoria

La memòria econòmica de l’IISPV de caràcter anual, és l’instrument primordial de rendició de comptes. Està integrada per la liquidació definitiva del pressupost, un informe de la situació patrimonial, el balanç patrimonial anual i un informe de gestió del pressupost. La gestió i els documents són auditats anualment. Aquí podeu consultar el darrer informe d’auditoria publicat.