Memòria econòmica i auditoria

La memòria econòmica de l’IISPV és de caràcter anual i és l’instrument primordial de rendició de comptes. Està integrada per la liquidació definitiva del pressupost, per un informe de la situació patrimonial, pel balanç patrimonial anual i per un informe de gestió del pressupost. La gestió i els documents són auditats anualment. Aquí podeu consultar els darrers informes d’auditoria publicats.