Serveis

Contracte del servei d’identificació i quantificació d’àcids grassos de mostres biològiques mitjançant l’aplicació de tecnologia de cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses i el seu tractament bioinformàtic: enllaç de la licitació a la Plataforma de Contractació Pública.

Núm. Expedient: EXP.NÚM IISPV2018-03
Data de publicació: 04-01-2019 13:01:07
Estat de tramitació: En tràmit