Estudis histològics, citològics i de digitalització

Estudis histològics, citològics i de digitalització

 • PRESENTACIÓ
 • SERVEIS
 • TARIFARI
 • MEMBRES DE L'EQUIP
 • CONTACTE

La plataforma es transversal i de suport a la recerca mitjançant estudis histològics i citològics,
que a més facilita estudis immunohistoquímics, immunocitoquímics, d’immunofluorescència,
d’hibridació in situ i moleculars. També ofereix la possibilitat de digitalització de les imatges
digitals microscòpiques i d’estudis d’anàlisis d’imatge.

 • 01

  Assessorament sobre mètodes de recollida de mostres biològiques, preparació de les mateixes i diferents
  tipus de conservacio de mostres.

 • 02

  Gestió de mostres biològiques amb processament preanalitic dels teixits i materials citologics, amb
  realització de fotografies macro i microscopiques de les peces histologiques, biopsies i mostres
  citològiques.

 • 03

  Realització de tincions habituals (HE, Papanicolaou, tinció ràpida) i de tincions especials (histoquímiques, immunohistoquímiques, immunocitoquímics, immunofluorescència, hibridació in situ i estudis moleculars

 • 04

  Anàlisi d’imatges.

 • 05

  Digitalització de portaobjectes, etiquetatge i emmagatzematge de les imatges escanejades.

 • 06

  Confecció de bases de dades.

 • 07

  Confecció de blocs de parafina a partir de les mostres rebudes i confecció de matrius multi teixits (tissue-arrays).

Responsable de la unitat: Ramon Bosch Príncep
A/e: rbosch.ebre.ics@gencat.cat

Coordinador de la Unitat: Carlos López Pablo
A/e: clopezp.ebre.ics@gencat.cat

Responsables tècnics: Bárbara Tomás Arasa / Marylène Lejeune
A/e: btomasar.ebre.ics@gencat.cat / mlejeune.ebre.ics@gencat.cat

Hospital de Tortosa verge de la Cinta
C/ Esplanetes 14, 43500 Tortosa
Telèfon: 977 519 104