Bioinformàtica

Bioinformàtica

  • Presentació
  • Contacte

L’objectiu és proporcionar un servei d’anàlisi transcriptòmics, metiloma, estadistica i suport en R als diferents grups de recerca.

Els serveis que s’ofereixen són:

  • Procesamient de mostres de RNA-seq e Illumina450k/EPIC
  • Anàlisi de expresió diferencial
  • Anàlisi de metilació diferencial
  • Network analysis (igraph, WGCNA)
  • Estadística bàsica

La solicitud de la feina s’haurà de ralitzar per escrit i serà evaluada per establir la viabilitat, prioritat i els temps d’entrega segons la demanda del servei.

Marcos Elizalde Horcada és Bioinformàtic format al IBVF de Sevilla i al Hospital de la Princesa de Madrid, amb un interès especial per l’àmbit clínic.

marcosmateo.elizalde@iispv.cat