MÉS INFORMACIÓ

IC52_22 TÈCNIC/A DE GRAU UNIVERSITARI EN QUÍMICA, BIOQUÍMICA, BIOTECNOLOGIA O SIMILAR (PROGRAMA INVESTIGO)

11/09/2022

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al Programa Investigo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat per la Unió Europea, Next Generation EU).

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La línia de recerca en Toxicologia i Metbolòmica Ambiental és part dels grups de recerca Metabolomics Interdisciplinary Lab (MIL@B) i la Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà de l’IISPV i de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Utilitzant estratègies analítiques i en metabolòmica avançades, els nostres objectius principals són avançar en la caracterització química de l’exposoma ambiental i els efectes sobre la salut derivats d’aquesta exposició, especialment durant els primers anys de vida. Comptem amb un equip multidisciplinary, col·laboradors nacionals i internacionals i accés a instrumentació analítica d’última generació.

Oferim una plaça de Tècnic/a de grau universitari (químic, bioquímic, biotecnòleg o similar) per desenvolupar tasques de metabolòmica aplicada a l’exposició a contaminants atmosfèrics i la determinació dels efectes sobre la salut de l’exposició primerenca a aquests contaminants.

La persona escollida haurà de desenvolupar principalment aquestes tasques:

 • Gestió i control de recollida de mostres, organització i gestió dels equips i laboratoris del grup.
 • Disseny d’experiments, desenvolupament i validació de mètodes analítics.
 • Preparació de mostres, anàlisis de mostres biològiques i ambientals per cromatografia i espectrometria de masses.
 • Processament de dades analítiques amb programes comercials i en llenguatge R.
 • Anàlisi estadístic de les dades obtingudes i elaboració de conclusions.
 • Coordinació de la comunicació amb altres grups de recerca, elaboració d’informes, i presentació i discussió dels resultats.
 • Gestió i control de recollida de mostres en campanyes de monitorització ambiental.
 • Organització i gestió dels equips i laboratoris del grup.

 

REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en Química, Bioquímica, Biotecnologia o similar
 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap mena d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Aquests requisits mínims s’hauran de complir en el moment d’iniciar-se els contractes objecte de l’ajut.

ES VALORARÀ

 • Formació complementària en el context de la línia de recerca (estudis de màster o doctorat).
 • Experiència en el desenvolupament i optimització de mètodes analítics d’anàlisi dirigit i no dirigit.
 • Experiència en cromatografia líquida i de gasos acoblada a espectrometria de mases d’alta resolució.
 • Coneixements de programació en llenguatge R.
 • Excel·lent capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Alt nivell d’anglès, equivalent a B1 o superior.
 • Motivació per la línia de recerca, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del Programa Investigo és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, eliminant qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, aspecte físic…

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 5
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 20
Treball en equip 10

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Noelia Ramírez González (Líder de grup)
 • Vocal 1: Maria Vinaixa Crevillent. (Investigadora Principal)
 • Vocal 2: Raquel Cumeras Olmeda (Investigadora Post-doctoral)

SUPLENTS:

 • President: Xavier Correig Blanchar (Investigador Principal)
 • Vocal 1: Camilla Guerrini (Tècnica de recerca)
 • Vocal 2: Pineda Molas Porqueras (Personal Tècnic)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs a través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/ofertade-treball/ic52_22-tecnic-a-de-grau-universitari-en-quimica-bioquimicabiotecnologia-o-similar/

 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

Per trobar més informació respecte a les mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat implementades a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili consultar el següent enllaç: https://www.iispv.cat/hrs4r-hr-excellence-research/

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 11/09/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: DEEEiA-ETSE. Campus Sescelades, URV.
 • Contracte: temporal (2 anys)
 • Retribució anual bruta: 24.969,04€
 • Incorporació: Desembre 2022