MÉS INFORMACIÓ

IC48_22 INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN L’ÀMBIT DE LA BIOLOGIA (BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA, BIOMEDICINA, GENÈTICA, METABOLISME, SALUT O SIMILAR) – (PROGRAMA INVESTIGO)

31/10/2022

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al Programa Investigo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat per la Unió Europea, Next Generation EU).

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup Disease Biomarker and Molecular Mechanism (DIBIOMEC) està interessat en la recerca de biomarcadors per al diagnòstic i/o pronòstic de malalties relacionades amb la inflamació. La recerca de biomarcadors està basa principalment en microRNAs associats a exosomes i aprofundim en els seus gens-diana relacionats per trobar possibles dianes terapèutiques. El nostre grup també té una sòlida formació en l’estudi de l’eix inflamatori format per la citocina TWEAK i el seu receptor Fn14 en entorns inflamatoris de baix grau com l’obesitat o microambients inflamatoris com el càncer o l’artritis reumatoide. La nostra recerca es propera als pacients, i el nostre objectiu és traslladar els nostres descobriments a la clínica. Per això, comptem amb un grup multidisciplinari, que associa uròlegs, patòlegs i científics bàsics que fan preguntes clíniques rellevants que necessiten respostes biològiques. El nostre flux de treball contempla la informació obtinguda dels pacients que es tradueix a experiments in vitro per respondre aquestes preguntes. Aquest disseny s’utilitza per trobar possibles biomarcadors per al diagnòstic i/o pronòstic clínic i per desxifrar el seu mecanisme d’acció molecular.

La persona escollida haurà de desenvolupar principalment aquestes tasques, vinculades al desenvolupament de projectes cientifics:

 1. Tasques experimentals:
 • Participar en estudis clínics (estudis observacionals de casos i controls, prospectius i transversals)
 • Realitzar experiments in vitro en línies cel·lulars i amb explants humans
 • Aïllar i caracteritzar d’exovecícules de biofluids humans i cel·lulars
 • Aplicar de tècniques de PCR, anàlisi d’ARN i tècniques de proteïnes i genètiques per estudiar canvis d’expressió gènica i protèica
 • Validar funcionalment in vitro (mimics o inhibidors) els canvis genètics.
 1. Tasques d’anàlisi de dades:
 • Determinar la mida mostral de cada cohort d’estudi
 • Analitzar les dades experimentals amb els paquets informàtics SPSS Statistics 24.0, el programa R i GraphPad Prism.
 1. Redacció d’articles i projectes científics, i en transferència de coneixement i divulgació.

 

REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Doctorat en l’àmbit de la biologia (biologia molecular, bioquímica, biomedicina, genética, metabolisme, salut o similar).
 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Aquests requisits mínims s’hauran de complir en el moment d’iniciar-se els contractes objecte de l’ajut.

 

ES VALORARÀ

 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del Programa Investigo és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, eliminant qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, aspecte físic…

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Matilde Rodriguez Chacón (Líder de Grup)
 • Vocal 1: Antonio Altuna Coy (Investigador Predoctoral)
 • Vocal 2: Xavier Ruiz Plazas (Investigador Clínic)

Suplents:

 • President: José Segarra Tomás (Investigador clínic)
 • Vocal 1: Sílvia Sánchez Martin (Investigadora predoctoral)
 • Vocal 2: Samantha Rodriguez Muguruza (Investigadora Clínica)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar el CV a través de web IISPV https://www.iispv.cat/oferta-detreball/ic48_22-investigador-postdoctoral-en-biologia-biologiamolecular-i-bioquimica-o-biomedicina/ 

 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

Per trobar més informació respecte a les mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat implementades a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili consultar el següent enllaç: https://www.iispv.cat/hrs4r-hr-excellence-research/

 

AMPLIACIÓ DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 31/10/2022

 

COMUNICACIONS

Atès que les persones candidates han renunciat o no cumplien els requisits del Programa INVESTIGO indicats a la convocatòria amb codi de referència IC48_22, queda ampliat el període de recepció de CV fins al 31/10/22.

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Mòduls de docencia i Recerca IISPV.
 • Contracte: temporal (2 anys)
 • Retribució anual bruta: 24.969,04 €
 • Incorporació: Desembre 2022