Xarxes d’Investigació Cooperativa Orientades a Resultats en Salut (RICORS) 2021

Objecte

La present actuació es dirigeix a la configuració de RICORS constituïdes per un conjunt de grups de recerca que tenen un objectiu de recerca comú, concret i assolible en virtut de la cooperació plantejada dins el període establert de durada de l’actuació.

Requisits
 • Estar constituïdes per un mínim de deu grups de recerca pertanyents a un mínim de deu comunitats autònomes. Al menys un 50% de tots els grups han de pertànyer a l’àmbit clínic – assistencial o epidemiològic i realitzar la seva tasca en centres clínic assistencials de l’SNS.
 • Els grups de recerca han de tenir un mínim de quatre persones investigadores, inclosa la persona que actuï com a investigador principal, i els membres de la mateixa han de ser o haver estat investigadors principals o col·laboradors de projectes d’investigació de el Pla Estatal d’R + D + I i / o internacionals en concurrència competitiva en els últims cinc anys.
 • Els investigadors principals dels grups de recerca hauran de pertànyer a la plantilla de l’entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral (inclosos els contractes Joan Rodés, Miguel Servet i Ramón y Cajal), com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.
 • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un contracte Río Hortega.
 • Per part dels restants membres de l’equip de recerca tindre formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats institucions com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.
Incompatibilitats

Incompatibilitats

 • Cada persona investigadora, independentment del seu paper dins del grup de recerca, podrà figurar en una única proposta i en un únic grup de recerca.
 • Cada grup podrà participar en una única proposta.
 • Els investigadors principals no podran ser coordinadors de més d’un programa d’investigació per proposta.
 • No podrà participar com a investigador en aquesta convocatòria cap investigador adscrit a CIBER o CIBERNED.
Termini IISPV

22 abril de 2021

Termini Oficial

Presentació: 6 de abril al 27 de abril de 2021

Documents a presentar
 • Formulari de sol·licitud. Haurà de presentar un per cada grup.
 • CVA, en anglès o castellà, de R + D + I de la FECYT de la persona coordinadora general del RICORS així com de les persones que actuïn com a investigadors principals.
 • Historial cientifico-tècnic dels grups que conformen la Xarxa.
 • Memòria d’activitats de coordinació que s’ha d’emplenar en anglès i presentar el coordinador de xarxa.
 • Memòria del programa de recerca sobre el qual s’estructura la RICORS.
 • Memòria pressupostària, en model normalitzat, que s’haurà de presentar per cada grup.
 • Autorització de l’entitat d’adscripció de col·laboradors.
 • Document normalitzat que acrediti la participació dels membres de l’equip en projectes d’investigació.
Altres

Àrees temàtiques de les RICORS
Les propostes presentades hauran de referir-se a una única àrea temàtica entre les assenyalades a continuació:
a) Atenció Primària, cronicitat, i promoció de la salut
b) Inflamació i immunopatologia d’òrgans i sistemes
c) Teràpies avançades
d) Malalties vasculars cerebrals

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: