PROJECTES DE I+D+I EN SALUT

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Finançament de projectes de R+D+I en salut, com a principal font de suport a la recerca realitzada dins del SNS i en els centres de recerca vinculats al seu àmbit. Seran finançats aquells projectes, de qualitat contrastada, que tinguin com a objectius principals:

 • La transferència i aplicació del coneixement cientificotècnic a la millora en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i en les activitats de promoció de la salut pública i els serveis de salut.
 • Fomentar les sinergies, impulsar el talent i l’ocupabilitat i enfortir les estructures de governança que agreguen les capacitats cientificotècniques dels centres assistencials del SNS.
 • Promoure el finançament del primer projecte de recerca, de qualitat contrastada, d’investigadors emergents. A aquest efecte es consideraran emergents les persones nascudes en 1978 o data posterior.

Modalitats

 • Projectes individuals: presentats per una entitat sol·licitant i a executar per un equip de recerca liderat per un o per dos investigadors principals responsables.
 • Projectes coordinats: constituïts per dos o més subprojectes, que hauran de justificar adequadament en la memòria la necessitat d’aquesta coordinació per a abordar els objectius proposats, així com els beneficis esperats d’aquesta. Cada subprojecte tindrà el seu equip i un investigador principal. Un dels investigadors principals actuarà com a coordinador i serà el responsable del desenvolupament del projecte.
 • Projectes multicèntrics: realitzats d’acord amb un protocol únic, en més d’un centre. En aquesta mena de projectes, es podrà optar per una de les possibilitats següents:
  • Multicèntric amb un centre beneficiari de l’ajuda: presentar una única sol·licitud pel centre al qual estigui vinculat l’investigador principal, que actuarà com a coordinador, figurant en un mateix equip tots els investigadors col·laboradors, amb independència del centre des del qual participin.
  • Multicèntric amb diversos centres beneficiaris: Presentar una sol·licitud per cadascun dels centres participants, amb un investigador principal i un equip de recerca per cada sol·licitud presentada. Un dels investigadors principals actuarà com a coordinador i serà el responsable de la coordinació científica i del seguiment del projecte.

Requisits de les persones candidates.

Requisits IP:

 • Estar en possessió del títol de doctor.
 • Pertànyer a la plantilla de l’entitat sol·licitant, de les citades anteriorment, i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
 • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de Contracte Río Hortega.

Els projectes individuals podran tenir un o dos investigadors Principals (IP i co-IP). Tindran especial consideració els projectes dirigits per dos investigadors principals que indiquin en la memòria de sol·licitud la seva voluntat d’iniciar un procés de transició de lideratge entre tots dos en trobar-se un d’ells pròxim a la jubilació. En aquests projectes el co-IP serà la persona sènior mentre que l’IP serà la persona cap a la qual es realitza la transició.
En els projectes coordinats i en els multicèntrics no hi ha la possibilitat que participi un co-IP, únicament pot comptar amb una persona en qualitat d’IP

Requisits Sol·licitants:

Les següents persones jurídiques, sempre que realitzin o gestionin activitats de R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut:

 • Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial.
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d’activitat sanitària, però amb activitat de R+D+I demostrable en l’àrea de coneixement de Salut Pública.
 • Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d’activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS.
 • Els OPI (Organismes Públics de Recerca).
 • Les universitats públiques i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
 • Altres centres públics de R+D, de recerca i de difusió de coneixements i d’infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents de l’Administració General de l’Estat o de la resta de les Administracions públiques i els seus organismes.
 • Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.
 • Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat en R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.
 • Altres unitats de l’Administració sanitària.

Quan el desenvolupament del projecte així ho requereixi es podran vincular empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats d’aquests, sense que aquesta participació suposi cap mena d’ajuda directa a les mateixes amb càrrec a les subvencions que poguessin ser concedides en aquesta convocatòria.

Requisits Investigadors:

La resta de membres de l’equip de recerca deuen:

 • Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden ser sol·licitants d’aquesta actuació, com a mínim, durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.
 • L’expectativa de nomenament o contractació per part de l’entitat beneficiària amb motiu d’haver superat un procediment públic de selecció de personal en concurrència competitiva es considerarà vinculació suficient.
 • En casos excepcionals, quan la seva contribució es consideri necessària per a la viabilitat del projecte, els equips de recerca podran incorporar personal la vinculació contractual del qual sigui amb entitats sense domicili social a Espanya (sent entitats elegibles en la convocatòria, indicades en l’apartat anterior) i que podran suposar fins a un màxim del 25% de l’equip investigador.

Documentació requerida.

La forma de presentació de la sol·licitud i restant documentació serà exclusivament mitjançant la seu electrònica del ISCIII. Els formularis de sol·licitud únicament requeriran la signatura del representant legal de l’entitat sol·licitant, qui recaptarà les signatures de la resta de persones interessades, responsabilitzant-se de la seva custòdia i veracitat.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: Formen part integrant de la sol·licitud i no podran ser millorats a posteriori:

 • Formulari de sol·licitud.
 • Memòria del projecte de recerca en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2023.
 • Curriculum vitae Abreujat (CVA-ISCIII) en castellà o en anglès, generat de manera automàtica des de l’editor CVNde la FECYT, dels investigadors principals.

En els projectes coordinats i multicèntrics amb diversos centres beneficiaris, es presentarà una sol·licitud completa per cadascun dels subprojectes. A més, les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de (documentació corregible):

 • Curriculum vitae Abreujat (CVA) en castellà o anglès, generat de manera automàtica des de l’editor curricular de la FECYT o des de qualsevol institució certificada en la norma CVN de la FECYT que ofereixi el servei CVA-ISCIII, de la resta dels membres de l’equip investigador.
 • Document d’Interès Empresarial (DIE) en model normalitzat, que acrediti la col·laboració i vinculació amb empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats d’aquests, si aplica.
 • En els projectes coordinats i multicèntrics amb diversos centres beneficiaris s’haurà d’emplenar, a més, l’informe de coordinació en model normalitzat.

Dotación económica

La dotació econòmica a càrrec del ISCIII serà de 20.600 euros anuals en la primera anualitat i de 21.800 euros en la segona anualitat per a professionals la durada de les quals de la FSE sigui de fins a tres anys i de 30.000 euros per a la primera anualitat i 35.000 euros per a la segona anualitat per a la resta de professionals, en concepte de retribució bruta salarial, distribuïts en 12 o 14 pagues, que el ISCIII finançarà íntegrament.
Les quotes empresarials a la Seguretat Social i resta de despeses de contractació seran a càrrec del grup

Criteris d’Avaluació:

 Valoració de l’equip de recerca: fins a 30 punts.
Es valorarà: historial científic (projectes, publicacions i patents) de l’investigador principal i de l’equip de recerca en relació amb la temàtica del projecte; participació en programes internacionals de R+D+I; qualitat i lideratge; capacitat formativa de l’investigador principal i de l’equip i finançament obtingut de recursos humans en convocatòries competitives; resultats previs obtinguts en l’àmbit de la proposta; trajectòria contrastada o potencial de l’investigador principal i de l’equip de recerca en el desenvolupament d’activitats de R+D+I en el marc de la AES o d’actuacions similars gestionades per l’Agència Estatal de Recerca. En el cas que s’hagi optat per la figura de projecte de transició de lideratge entre un IP i un co-IP es tindrà especialment consideració la trajectòria del co-IP així com l’oportunitat estratègica de la transició.

Els criteris d’avaluació que es publiquin contindran un factor de correcció de discriminació positiva consensuat en panell, aplicat a l’historial científic de l’investigador principal, en aquelles sol·licituds en les quals hagi acreditat l’IP/co-IP un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 Valoració del projecte: fins a 70 punts.

Els projectes hauran d’emmarcar-se en les àrees temàtiques i en una o diverses de les línies prioritàries descrites en l’Article 4.2 de la Resolució de la convocatòria.

Es valorarà: qualitat, viabilitat, rellevància, interès, aplicabilitat i capacitat de transferència del projecte; capacitat del projecte per a generar millores en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i en les activitats de promoció de la salut pública i els serveis de salut i per a generar sinergies, impulsar el talent i l’ocupabilitat i enfortir les estructures de governança que agreguen les capacitats cientificotècniques dels centres assistencials del SNS; impacte; pla de difusió i de transferència de tecnologia i de resultats; adequació de la proposta a la AES i als objectius i prioritats establerts en les diferents actuacions i complementarietat de la mateixa amb altres actuacions de R+D+I nacionals, internacionals o autonòmiques; perspectiva de gènere.

Durada: Tres anys.

Presentació de sol·licituds: Del 28 de març al 20 d’abril

En el cas que estigueu interessats, contactar amb l’oficina tècnica, per al tema dels cofinançaments i prioritzacions.: convocatories@iispv.cat

Més Informació:

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: