Projectes de Desenvolupament Tecnològic en Salut (DTS) 2021

Objecte

Finançament per a projectes de desenvolupament tecnològic en salut en els centres assistencials del SNS.

Requisits

  Requisits dels investigadors principals:

 • Pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant el període comprès entre el moment de la sol·licitud del projecte i el de la resolució definitiva de concessió.
 • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un Contracte Rio Hortega.
 • Tenir dedicació única al projecte sol·licitat dins de cada modalitat.

  Per part de la resta de membres de l'equip de recerca:
  Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.

Incompatibilitats
 • Ni l'investigador principal ni els col·laboradors podran figurar en els equips de projectes finançats de la modalitat de Projectes de Desenvolupament Tecnològic (DTS) en salut de la convocatòria 2020 de l'AES.
 • En aquells projectes amb un únic investigador principal, l'incompliment del règim d'incompatibilitats per part seva, determinarà l'exclusió de tot l'equip de recerca, la inadmissió de la sol·licitud i la no valoració del projecte.
 • L'incompliment del règim d'incompatibilitats per part d'algun dels restants membres de l'equip d'investigació determinarà la seva exclusió de totes les sol·licituds en les què figuri.
Termini IISPV

26 de febrer 2021

Termini Oficial

Del 9 de febrer hasta el 2 de març 2021  

Documents a presentar

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • Formulari de sol·licitud. La sol·licitud signada per l'IP i tots els investigadors es farà arribar signada en paper al Servei de Recerca.
 • Memòria del projecte de recerca en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021. Aquells projectes que sol·licitin una quantia superior a 100.000€, inclosos costos indirectes, seran redactats en anglès en el model normalitzat corresponent.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès del investigadors principals i de la resta de membres de l'equip de recerca.
 • Serà obligatòria la presentació del Document d'Interès Empresarial (DIE) en model normalitzat, que acrediti la col·laboració i vinculació amb empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats dels mateixos.
 • En els projectes coordinats i multicèntrics amb diversos centres beneficiaris s'haurà de complimentar, a més, l'informe de coordinació en model normalitzat.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: