PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC EN SALUT 2023

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Publiquem el document de priorització per la sol·licitud d’un projecte de desenvolupament tecnològic la convocatòria AES 2023:

Proyectos de Desarollo Tecnológico en Salud AES 2023

L’objecte d’aquesta actuació és finançar projectes de caràcter aplicat per a incrementar el grau de maduresa del seu desenvolupament tecnològic en alguna de les següents modalitats:

 • Projectes de Proves de Concepte (PdC) (dos anys): seran susceptibles de finançament aquells projectes enfocats a la validació d’idees, de qualitat contrastada, que tinguin per objectiu aconseguir un valor de 3 o 4 en termes de maduresa tecnològica en relació a l’escala TRL (de l’anglès Technology Readiness Level), és a dir, persegueixin el desenvolupament i validació d’aquesta idea a nivell de laboratori.
 • Projectes de Validació tecnològica de prototips (VTP) (tres anys): seran susceptibles de finançament aquells projectes, de qualitat contrastada, que partint d’una idea prèviament validada persegueixin aconseguir un valor de 5 o 6 en termes de maduresa tecnològica en relació a l’escala TRL, és a dir, persegueixin desenvolupar i validar un prototip en un entorn rellevant.

Podran presentar-se les següents modalitats de projectes:

 • Projectes individuals: presentats per una entitat sol·licitant i a executar per un equip de recerca liderat per un o per dos investigadors principals responsables. Tindran especial consideració per a la seva avaluació els projectes dirigits per investigadors emergents nascuts al 1978 o posterior.
 • Projectes coordinats: constituïts per dos o més subprojectes, que hauran de justificar adequadament en la memòria la necessitat d’aquesta coordinació per a abordar els objectius proposats, així com els beneficis esperats d’aquesta. Cada subprojecte tindrà el seu equip i un investigador principal. Un dels investigadors principals actuarà com a coordinador i serà el responsable del desenvolupament del projecte.

Serà obligatòria la participació en el projecte d’empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats d’aquests, sense que aquesta participació suposi cap mena d’ajuda directa a les mateixes amb càrrec a les subvencions que poguessin ser concedides en aquesta convocatòria.

Qui pot sol·licitar-la:

Requisits IP:

 • Pertànyer a la plantilla de l’entitat sol·licitant, de les citades anteriorment, i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
 • No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral ni un Contracte Río Hortega.

Requisits Sol·licitants:

Les següents persones jurídiques, sempre que realitzin o gestionin activitats de R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut:

 • Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial.
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d’activitat sanitària, però amb activitat de R+D+I demostrable en l’àrea de coneixement de Salut Pública.
 • Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d’activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS.
 • Els OPI (Organismes Públics de Recerca).
 • Les universitats públiques i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
 • Altres centres públics de R+D, de recerca i de difusió de coneixements i d’infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents de l’Administració General de l’Estat o de la resta de les Administracions públiques i els seus organismes.
 • Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.
 • Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat en R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.
 • Altres unitats de l’Administració sanitària.

Requisits Investigadors:

Els altres membres de l’equip de recerca han de:

 • Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden ser sol·licitants d’aquesta actuació, com a mínim, durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.
 • L’expectativa de nomenament o contractació per part de l’entitat beneficiària amb motiu d’haver superat un procediment públic de selecció de personal en concurrència competitiva es considerarà vinculació suficient

En casos excepcionals, quan la seva contribució es consideri necessària per a la viabilitat del projecte, els equips de recerca podran incorporar personal la vinculació contractual del qual sigui amb entitats sense domicili social a Espanya (sent entitats elegibles en la convocatòria, indicades en l’apartat anterior) i que podran suposar fins a un màxim del 25% de l’equip investigador.

Com es sol·licita:

La forma de presentació de la sol·licitud i la resta de documentació és farà exclusivament mitjançant la seu electrònica del ISCIII.

Els formularis de sol·licitud únicament requeriran la signatura del representant legal de l’entitat sol·licitant, qui recaptarà les signatures de la resta de persones interessades, responsabilitzant-se de la seva custòdia i veracitat.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

Formen part integrant de la sol·licitud de la sol·licitud i no podran ser millorats a posteriori:

 • Formulari de sol·licitud.
 • Memòria del projecte de recerca en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2023.
 • Curriculum vitae Abreujat (CVA) en castellà o en anglès, generat de manera automàtica des de l’editor CVN o des de qualsevol institució certificada en la norma CVN de la FECYT que ofereixi el servei CVA, dels investigadors principals.

En els projectes coordinats, es presentarà una sol·licitud completa per cadascun dels subprojectes.

A més, les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de (documentació corregible):

 • Curriculum vitae Abreujat (CVA) en castellà o anglès, generat de manera automàtica des de l’editor curricular de la FECYT o des de qualsevol institució certificada en la norma CVN de la FECYT que ofereixi el servei CVA-ISCIII, de la resta dels membres de l’equip investigador.
 • Document d’Interès Empresarial (DIE) en model normalitzat, que acrediti la col·laboració i vinculació amb empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats d’aquests, si aplica.
 • En els projectes coordinats i multicèntrics amb diversos centres beneficiaris s’haurà d’emplenar, a més, l’informe de coordinació en model normalitzat.

Criteris d’Avaluació:

 1. Valoració de l’equip de recerca: fins a 30 punts.
 • Resultats previs obtinguts i grau de protecció a nivell industrial i intel·lectual dels mateixos en relació a la proposta presentada. Fins a 15 punts.
 • Currículum de l’investigador principal i de l’equip de recerca en relació amb la temàtica del projecte (projectes, publicacions, patents i contractes/convenis amb tercers). Fins a 10 punts.
 • Participació en programes internacionals de R+D+i. Fins a 5 punts.
 1. Valoració del projecte: fins a 70 punts.
 • Qualitat: Novetat, originalitat i innovació de la proposta. Adequació metodològica als objectius proposats. Existència d’un pla de desenvolupament adaptat al nivell de maduresa tecnològica a aconseguir.
 • Existència d’una estratègia per a la protecció industrial i intel·lectual dels resultats generats.
 • Existència d’una anàlisi de mercat per a la seva transferència a la pràctica clínica assistencial. Fins a 30 punts.
 • Viabilitat: Adequació en la composició de l’equip a la proposta; pla de treball, distribució de tasques i cronograma; infraestructures disponibles i capacitat de gestió; adequació del pressupost sol·licitat als objectius del projecte; pla de gestió de riscos. Fins a 15 punts.
 • Rellevància, aplicabilitat i capacitat de transferència de resultats: Rellevància clínica de la proposta. Impacte en salut (increment en efectivitat diagnostica o terapèutica, augment de la qualitat de les noves prestacions). Impacte econòmic (optimització en la utilització de recursos, major eficiència). Impacte
 • social (consideració de les prioritats socials, pla de difusió de resultats a la societat). Existència d’un programa de treball amb la/s empresa/s que signin el Document d’Interès Empresarial per a la seva transferència. Fins a 15 punts.
 • Adequació als objectius i finalitat de la convocatòria: Complementarietat amb altres actuacions de R+D+I nacionals, internacionals o autonòmiques. Capacitat per a generar sinergies i enfortir les capacitats cientificotècniques dels centres assistencials del SNS i amb el teixit empresarial. Fins a 10 punts.

Quantia: No s’especifica

Durada: Dos o tres anys.

Presentació de sol·licituds: Del 30 de març al 24 d’abril

En el cas que estigueu interessats, contactar amb l’oficina tècnica, per al tema dels cofinançaments i prioritzacions.: convocatories@iispv.cat

Més Informació:

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: