Programación conjunta internacional para convocatòrias transnacionales 2021

Objecte

Finançament per a la participació d’entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals que hagin concorregut prèviament a convocatòries transnacionals en què participa l’ISCIII.

Requisits
  • Requisits dels investigadors principals:
    – Disposar d’alguna de les vinculacions establertes com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
    – No estar realitzant un programa de FSE, ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol tipus (contractes Sara Borrell, Juan de la Cierva, o contractes de programes de les comunitats autònomes), ni un contracte Río Hortega.
  • Requisits de la resta de membres de l’equip d’investigació: tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que poden presentar sol·licituds a aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió.
Incompatibilitats

La presentació d’una sol·licitud en aquesta actuació és incompatible amb la participació en Projectes de Programació Conjunta Internacional de la mateixa iniciativa i modalitat si tenen una data de finalització posterior a 31 de desembre de el 2021. Aquesta incompatibilitat sol afecta al investigador principal.
Aquesta incompatibilitat no té efecte si es participa en qualitat de coordinador del consorci europeu en la nova sol·licitud o en el projecte transnacional amb data de finalització posterior a 31 de desembre de 2021.

Termini IISPV

Consulta oficina internacional upi@iispv.cat

Termini Oficial

Proyectos de Programación Conjunta Internacional para las convocatorias trasnacionales: Active and Assisted Living Programme (AAL) y ERA-Net cofund on Aquatic Pollutants (Aquatic pollutants): 5 de marzo a 26 de marzo de 2021
Proyectos de Programación Conjunta Internacional para las convocatorias trasnacionales: ERA-Net cofund on Traslational Cancer Research (Transcan), ERA-Net cofund in Personalized Medicine (ERAPerMed), Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR), Collaborative Research in Computational Neuroscience (CRCNS), The Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON), ERA-Net for the Future and Emerging Technologies Flagships (FLAGERA), ERA-Net Cofund to support the Joint Programming in Neurodegenerative Diseases (JPco-fuND-2), European Joint Program cofund on Rare Diseases (EJP RD), Joint Programming Initiative “A Healthy Diet for Healthy Life” (JPI HDHL), European
Network for translational collaborative RTD projects on Nanomedicine (EuroNanoMed), e Interest Group of the European Union and Community of Latin American andCaribbean countries (EU-CELAC IG): 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021

Documents a presentar
  • Formulari de sol·licitud.
  • Còpia de la memòria completa del projecte de recerca presentat a la convocatòria internacional que correspongui de les relacionades a l’Annex 1 de la convocatòria.
  • Memòria pressupostària en castellà de l’ajuda subvencionable a l’AES.
Altres

Convocatòries internacionals:

Projectes de Programació Conjunta Internacional per a les convocatòrias trasnacionals: ERA-Net cofund on Traslational Cancer Research (Transcan), ERA-Net cofund in Personalized Medicine (ERAPerMed), Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR), Collaborative Research in Computational Neuroscience (CRCNS), The Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON), ERA-Net for the Future and Emerging Technologies Flagships (FLAGERA), ERA-Net Cofund to support the Joint Programming in Neurodegenerative Diseases (JPco-fuND-2), European Joint Program cofund on Rare Diseases (EJP RD), Joint Programming Initiative “A Healthy Diet for Healthy Life” (JPI HDHL), European Network for translational collaborative RTD projects on Nanomedicine (EuroNanoMed), e Interest Group of the European Union and Community of Latin American and Caribbean countries (EU-CELAC IG)

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: