MOBILITAT DE PROFESSIONALS SANITARIS INVESTIGADORS DEL SNS (M-BAE) 2023

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Ajudes dirigides al finançament d’estades, de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l’aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi.

Qui pot sol·licitar-la:

Requisits Sol·licitants:

 • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial: hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors amb llicència d’activitat sanitària expedida per l’autoritat competent.
 • Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d’activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS.
 • El centre de realització de l’estada, espanyol o estranger, ha de ser diferent del centre sol·licitant, la qual cosa es recollirà en la sol·licitud.

Requisits Candidats:

Podran presentar-se com a persones candidates els qui es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Personal amb activitat assistencial que siguin investigadors principals de projectes de recerca en salut o projectes de programació conjunta internacional o de col·laboració internacional concedits en les convocatòries 2020, 2021 i 2022 de la AES.
 • Personal investigador estabilitzat després de la finalització dels programes I3 SNS, I3 i Miguel Servet tipus II.

En tots els casos, hauran d’estar adscrits a les entitats beneficiàries, en qualitat de funcionari, de personal estatutari, de contractat laboral indefinit o de caràcter temporal havent d’estar, en tots els casos, en servei actiu durant tot el període comprès entre el termini de presentació de la sol·licitud i la finalització de l’estada. En el cas de vinculacions de caràcter temporal, s’ha d’acreditar un mínim de sis mesos d’antiguitat en aquest lloc.

No podran ser candidats a les ajudes:

 • Personal investigador en formació (investigadors predoctorals) ni els qui es trobin desenvolupant la FSE.
 • Professionals que haguessin gaudit d’una ajuda de Mobilitat de professionals sanitaris i investigadors del SNS (M-BAE), concedida en la convocatòria 2020, 2021 o 2022.

Com es sol·licita:

La forma de presentació de la sol·licitud i restant documentació serà exclusivament mitjançant la seu electrònica del ISCIII.

Els formularis de sol·licitud únicament requeriran la signatura del representant legal de l’entitat sol·licitant, qui recaptarà les signatures de la resta de persones interessades, responsabilitzant-se de la seva custòdia i veracitat.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

Formen part integrant de la sol·licitud de la sol·licitud:

 • Curriculum vitae Abreujat (CVA) en castellà o anglès, generat de manera automàtica des de l’editor curricular de la FECYT o des de qualsevol institució certificada en la norma CVN de la FECYT que ofereixi el servei CVA-ISCIII, de la persona candidata.
 • Memòria de la proposta de l’activitat a realitzar durant l’estada en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2023.

A més, les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de (documentació corregible):

 • Informe del centre de destí al qual el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació.
 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Declaració responsable conjunta de la persona candidata i del representant legal del centre al qual pertanyi el professional, en model normalitzat, en la qual consti:
 • El tipus de vinculació laboral (estatutària, funcionarial o laboral), antiguitat en el centre i, en el cas de vinculacions temporals, data prevista de finalització o perspectiva de continuïtat del professional en aquest.
 • Raons que justifiquen el permís i importància de l’acció per al centre.

Quantia: 80€ o 115 €/dia segons destí.

Durada: Entre 60 i 365 dies

Criteris d’Avaluació:

Valoració dels mèrits curriculars de la persona candidata corresponents al període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el final de termini de presentació de sol·licituds: fins a 30 punts.

Valoració de les publicacions contingudes en el CV. Seran puntuables un màxim de deu publicacions seleccionades per la persona candidata: fins a 20 punts. Altres mèrits (finançament de projectes de recerca nacionals i internacionals com a IP, patents): fins a 5 punts.

Adequació de la persona candidata a la proposta: fins a 5 punts.

El termini d’avaluació podrà ampliar-se quan, durant aquest termini, concorri alguna de les situacions d’interrupció justificades.

Valoració de l’interès de la proposta per a la AES: fins a 60 punts.

Qualitat cientificotècnica de la proposta: fins a 25 punts.

Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 35 punts.

Valoració de l’estructura de la unitat de recerca del centre d’origen en la qual desenvolupa actualment la seva activitat el candidat: fins a 10 punts.

Presentació de sol·licituds: Del 28 de març al 18 d’abril 

En el cas que estigueu interessats, contactar amb l’oficina tècnica, per al tema dels cofinançaments i prioritzacions.: convocatories@iispv.cat

Més Informació:

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: