Mobilitat de professionals sanitaris i investigadors del SNS (M-BAE) 2021

Objecte

Seran susceptibles de finançament les estades de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi.

Requisits

Podran presentar-se com a candidats qui es trobi en alguna de les següents situacions:

  • Personal amb activitat assistencial que siguin investigadors principals de projectes d'investigació en salut o Projectes de Programació Conjunta Internacional concedits en les convocatòries 2018, 2019 i 2020 de l'AES.
  • Investigadors estabilitzats dels programes I3 SNS e I3.
  • No podran presentar-se com a candidats el personal investigador en formació (investigadors predoctorals) ni els que es trobin desenvolupant la FSE.
Termini IISPV

Ultim dia 19 de Febrer

Termini Oficial

Presentació sol.licituds: 03 Febrer al 24 de Febrer

Documents a presentar

Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:

  • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès del candidat.
  • Memòria de la proposta de l'activitat a realitzar durant l'estada en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021.
  • Informe del centre de destinació a què el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació. En aquest informe ha de constar el temps durant el qual va a desenvolupar la seva activitat el candidat (indicant en tot cas el dia exacte d'inici i final de l'estada al centre), les seves característiques i si rebrà una compensació econòmica per la mateixa.
  • Declaració responsable conjunta del candidat i del representant legal del centre al qual pertanyi el professional, en model normalitzat.
Altres

Dotació
La dotació econòmica serà de 80€ o de 115€ per dia d'estada segons es tracti de centres espanyols o estrangers, que es lliurarà al centre beneficiari en quantia total proporcional al nombre de dies concedits. Les quanties s'aplicaran per a despeses d'allotjament, manutenció i locomoció tant de la persona beneficiària com de la descendència a càrrec que puguin acompanyar-lo durant l'estada.
La percepció d'aquests ajuts és compatible amb la remuneració que, en concepte de salari, percebi el professional adjudicatari, en el cas que el centre opti per mantenir-lo durant el gaudi d'aquelles.

Durada
Tindran una durada mínima de 60 dies i màxima de 365.
Les estades subvencionades hauran de començar el 2022 i no seran susceptibles de fraccionament.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: