Mobilitat de professionals sanitaris i investigadors del SNS (M-AES) 2021

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Seran susceptibles de finançament les estades del personal investigadors indicat en l'article 76, en centres estrangers de I+D o en centres de Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d'Excel·lència María de Maeztu amb la finalitat de millorar la seva formació i competència en investigació, desenvolupament e innovació tecnològica.

  

Requisits

Podem optar per presentar-se els candidats que estiguin en algun d'aquests contractes:

  • Contracte predoctoral de formació en investigació en salud (PFIS) de les convocatòries 2018,2019 i 2020
  • Contracte Sara Borrell de les convocatòries 2018,2019 i 2020.
  • Contracte Rio Hortega de les convocatòries 2019 y 2020.
  • Contracte Miguel Servet de les convocatòries 2016 a 2020

Sols podran optar a aquetes dotacions els investigadors que es trobin en actiu, durant tot el període sol·licitat de l'estància, en alguns dels contractes relacionats anteriorment.

Termini IISPV

Ultim dia: 19 de Febrer

Termini Oficial

Presentació sol.licituds: 03 Febrer al 24 de Febrer

Documents a presentar

ol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:

  • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès del candidat.
  • Memòria de la proposta de l'activitat a realitzar durant l'estada en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021.
  • Informe del centre de destinació a què el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació. En aquest informe ha de constar el temps durant el qual va a desenvolupar la seva activitat el candidat (indicant en tot cas el dia exacte d'inici i final de l'estada al centre), les seves característiques i si rebrà una compensació econòmica per la mateixa.
Altres

Dotació
La dotació econòmica serà de 80€ o de 115€ per dia d'estada segons es tracti de centres espanyols o estrangers, que es lliurarà al centre beneficiari en quantia total proporcional al nombre de dies concedits. Les quanties s'aplicaran per a despeses d'allotjament, manutenció i locomoció tant de la persona beneficiària com de la descendència a càrrec que puguin acompanyar-lo durant l'estada.
La percepció d'aquests ajuts és compatible amb la remuneració que, en concepte de salari, percebi el professional adjudicatari, en el cas que el centre opti per mantenir-lo durant el gaudi d'aquelles.

Durada
Tindran una durada mínima de 60 dies i màxima de 180 pel cas de PFIS, Rio Hortega y Miguel Servet. En el cas de Sara Borrell la durada màxima podrá ser de fins 365 dies.
Les estades subvencionades hauran de començar el 2022 i no seran susceptibles de fraccionament.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: