Incorporació d’una nova àrea temàtica i nous grups a el Consorci CIBER

Objecte

Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir el Consorci CIBER

Termini IISPV

20 d’abril

Termini Oficial

Presentació sol.licitud: 06 d’abril al 27 d’abril

Documents a presentar

Documentació

  • Formulari de sol·licitud subscrit pel representant legal de l'entitat.
  • Currículum Vitae abreujat (CVA) de l'investigador principal.
  • Historial cientific-tècnic del grup de recerca, que contingui el llistat d'integrants del grup i la seva estructura, la relació de publicacions, projectes i patents dels últims 5 anys.
  • Memòria d'actuacions del grup a realitzar en la seva incorporació a CIBER, referida a algun dels descriptors relacionats a l'Annex 2 de la convocatòria.
  • Document normalitzat que acrediti l'autorització del centre beneficiari per presentar la sol·licitud i el seu compromís d'incorporar al grup en cas que aquesta sigui concedida signat pel representant legal de CIBER.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: