INCORPORACIÓ DE NOUS GRUPS AL CONSORCI CIBER 2023

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir el Consorci CIBER mitjançant la incorporació de nous grups als programes científics que desenvolupa actualment el CIBER.

 • Àrees temàtiques i nombre màxim de grups a incorporar:
 • Àrea de Biotecnologia, Biomaterials i Nanomedicina: un grup.
 • Àrea temàtica de Malalties Hepàtiques i Digestives: un grup.
 • Àrea temàtica de salut esmentar: un grup.
 • Àrea temàtica de Malalties Cardiovasculars: un grup.
 • Àrea temàtica de Malalties Rares: tres grups.
 • Àrea temàtica Malalties Respiratòries: dos grups.

Qui pot sol·licitar-la:

Requisits IP:

Els investigadors participants no podran figurar en més d’una sol·licitud.

Requisits Sol·licitants:

Podran participar com a entitats sol·licitants les citades a continuació, sempre que realitzin o gestionin activitats de R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut, conjuntament amb el Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa, si bé l’entitat beneficiària d’aquesta actuació serà CIBER, consorci en el qual s’integraran les entitats sol·licitants dels grups que resultin seleccionats:

 • Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial.
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d’activitat sanitària, però amb activitat de R+D+I demostrable en l’àrea de coneixement de Salut Pública.
 • Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d’activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS.
 • Els OPI (Organismes Públics de Recerca).
 • Les universitats públiques i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
 • Altres centres públics de R+D, de recerca i de difusió de coneixements i d’infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents de l’Administració General de l’Estat o de la resta de les Administracions públiques i els seus organismes.
 • Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.
 • Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat en R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.
 • Altres unitats de l’Administració sanitària.

En casos excepcionals, quan la seva contribució es consideri necessària per a la viabilitat del projecte, els equips de recerca podran incorporar personal la vinculació contractual del qual sigui amb entitats que, tractant-se d’alguna de les anteriors, manquin de domicili social a Espanya. Aquest tipus de personal no podrà superar el 25% del total dels membres de l’equip.

Requisits Investigadors:

A l’efecte d’aquesta actuació, s’entén per grup de recerca el conjunt de persones investigadores agrupades entorn d’un investigador principal (líder del grup) que col·laboren en l’estudi d’una temàtica homogènia i que hagin col·laborat conjuntament, durant els últims 5 anys, en projectes de recerca finançats en convocatòries nacionals o internacionals i posseeixin un registre de publicacions de qualitat contrastada i/o en el desenvolupament de patents.

Per a ser considerat com a membre del grup, cada investigador ha d’acreditar almenys dues publicacions/paleses conjuntes i un projecte de recerca finançat en concurrència competitiva en convocatòries nacionals o internacions amb l’investigador principal.

Aquells investigadors que participin en alguna estructura de recerca cooperativa no podran participar en aquesta actuació. En aquest sentit es penalitzarà l’intent de fraccionament dels grups per a participar en diferents àrees temàtiques de CIBER.

Com es sol·licita:

La forma de presentació de la sol·licitud i restant documentació serà exclusivament mitjançant la seu electrònica del ISCIII.

Els formularis de sol·licitud únicament requeriran la signatura del representant legal de l’entitat sol·licitant, qui recaptarà les signatures de la resta de persones interessades, responsabilitzant-se de la seva custòdia i veracitat.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

Formen part integrant de la sol·licitud de la sol·licitud i no podran ser millorats a posteriori:

 • Formulari de sol·licitud subscrit pel representant legal de l’entitat.
 • Curriculum vitae Abreujat (CVA-ISCIII), generat de manera automàtica des de l’editor CVN o des de qualsevol institució certificada en la norma CVN de la FECYT que ofereixi el servei CVA-ISCIII, de l’investigador principal.
 • Historial cientificotècnic del grup de recerca, que contingui el llistat d’integrants del grup i la seva estructura, la relació de publicacions, projectes i patents dels últims 5 anys.
 • Memòria d’actuacions del grup a realitzar en la seva incorporació a CIBER, referida a algun dels descriptors relacionats en l’Annex 1, en el model normalitzat corresponent a la AES 2023.

A més, les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de (documentació corregible):

 • Document normalitzat que acrediti l’autorització del centre beneficiari per a presentar la sol·licitud i el seu compromís d’incorporar al grup en cas que la mateixa resulti concedida signat pel representant legal de CIBER.

Si la institució sol·licitant no forma part del Consorci prèviament, declaració del representant legal en la qual es comprometi en nom de la institució que representa, en cas de resultar seleccionat el grup de recerca, a adherir-se al conveni de creació del Consorci i a l’acceptació dels seus Estatuts una vegada resolt el procediment.

Quantia:187.500€/CIBER

Criteris d’Avaluació:

Valoració dels grups de recerca: fins a 25 punts.

Mèrits curriculars (publicacions, finançament de projectes de recerca, resultats d’innovació i transferència).

Els criteris d’avaluació que es publiquin contindran un factor de correcció de discriminació positiva consensuat en panell, aplicat a l’historial científic de l’investigador principal, en aquelles sol·licituds en les quals hagi acreditat l’IP un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Valoració de la proposta: fins a 45 punts.

Aplicabilitat i capacitat de transferència; innovació; impacte.

Valoració del grup o unitat de recerca: fins a 30 punts.

Historial cientificotècnic (publicacions, finançament de projectes de recerca, resultats d’innovació i transferència); estructura dels grups o de les unitats; complementarietat i valor afegit en el cas de les activitats col·laboratives de R+D+I.

Presentació de sol·licituds: Del 12 d’abril al 2 de maig

En el cas que estigueu interessats, contactar amb l’oficina tècnica, per al tema dels cofinançaments i prioritzacions.: convocatories@iispv.cat

Més Informació:

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: