CONTRATOS SARA BORRELL 2021

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

L'objecte d'aquesta actuació és la contractació, en centres amb activitat clínic assistencial, de doctors acabats de titular en el camp de les ciències i tecnologies de la salut, per perfeccionar la seva formació.

Requisits
  • Haver obtingut el doctorat, entenent-se com a tal la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral, en data posterior a l'1 de gener de 2017
  • No estar gaudint d'un contracte Sara Borrell en el moment de la sol·licitud, ni haver-lo completat amb anterioritat.
Termini IISPV

En el cas que estigueu interessats, si us plau contacteu amb la oficina tecnica el més aviat possible com a màxim abans del 01 de Febrer, perque tenim un màxim de presentació de sol.licituts.

Termini Oficial

Presentació sol.licituts: 10 de febrer de 03 de març

Documents a presentar

Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:

  • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
  • Títol de doctor o certificat d'estudis on consti la qualificació obtinguda a la tesi doctoral i la data en què es va obtenir el títol de doctor.
  • Si el títol o la certificació acadèmica estan expedits en un idioma diferent a l'espanyol o a l'anglès s'ha d'adjuntar la corresponent traducció oficial.
  • En cas d'haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) a l'estranger, títol de FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.
  • Memòria de la proposta en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021.
  • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès del cap de grup receptor i de la persona candidata.
Altres

Dotació
La dotació econòmica serà de 30.000€ per a cadascuna de les dues primeres anualitats i 35.000€ per a la tercera anualitat en concepte de retribució bruta salarial, distribuïdes en 12 o 14 pagues, que l'ISCIII finançarà en la seva totalitat. Les quotes empresarials de la Seguretat Social i indemnització correran a càrrec del grup.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: