CONTRATOS RIO HORTEGA

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Promoure la capacitació en recerca dels professionals sanitaris que hagin acabat el període de FSE regulat per a Metges, Farmacèutics, Químics, Biòlegs, Bioquímicos, Psicòlegs Clínics, Radiofísicos Hospitalaris i personal d’Infermeria, per a incrementar la massa crítica d’especialistes sanitaris-investigadors, considerats claus en la recerca traslacional, contribuint així a l’acostament entre la recerca biomèdica i la pràctica clínica en l’SNS.

No podran concórrer com a caps de grup en aquesta convocatòria els qui es trobessin dirigint l’activitat d’investigadors Rio Hortega amb contracte concedit i en actiu corresponents a la convocatòria 2022 de la AES.

Requisits de les persones candidates.

Podran optar a aquesta actuació les persones que compleixin els següents requisits:
1r. Estar en possessió del títol oficial d’Especialitat Mèdica (MIR), Farmacèutica (FIR), o del certificat oficial d’especialitat en Biologia (BIR), Química (QIR), Bioquímica, Psicologia (PIR), Infermeria (EIR) o Radiofísica Hospitalària (RIR).
Si els títols s’han obtingut a l’estranger, hauran d’estar reconeguts o homologats per l’organisme competent, no sent vàlida a aquest efecte la sol·licitud de reconeixement o homologació.

2n. Haver finalitzat el programa de FSE que habilita per a participar en aquesta actuació durant l’any 2018, o en data posterior, incloent als que ho facin en 2023, sempre que sigui amb anterioritat a la data que s’estableixi per a la finalització del termini d’al·legacions a la  resolució provisional de concessió.

3r. No estar gaudint d’un Contracte Rio Hortega en el moment de la sol·licitud, ni haver-lo completat amb anterioritat.

 

Documentació requerida.

1. A més del que es preveu en l’article 7, per a participar en aquesta actuació les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

a) Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
b) Títol de FSE homologat o reconegut per l’organisme competent, quan s’hagi obtingut a l’estranger. En la resta dels casos es durà a terme la comprovació indicada en l’últim paràgraf de l’article 39.2°.
c) Memòria de la proposta en castellà o en anglès, emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2023.
d) Curriculum vitae Abreujat (CVA-*ISCIII) en castellà o en anglès generat de manera automàtica des de l’editor CVN (http://cvn.fecyt.es/editor) o des de qualsevol institució certificada en la norma CVN de la FECYT que ofereixi el servei CVA-*ISCIII, del cap de
grup i de la persona candidata. Una vegada emplenats, s’adjuntaran a la sol·licitud a través de l’aplicació informàtica.
e) Carta de suport a la persona candidata Rio Hortega del cap de servei i representant legal de l’entitat sanitària, en model normalitzat.
f) En els supòsits descrits en l’article 39.2°, acreditació documental de tals circumstàncies, que hauran d’assenyalar-se, a més, en la sol·licitud.
g) Documentació acreditativa de les publicacions seleccionades de no ser aquestes d’accés obert.

2.Juntament amb el formulari normalitzat de sol·licitud, els documents contemplats en els paràgrafs c) i d) formen part integrant de la sol·licitud per a participar en aquesta
actuació. La no presentació dels mateixos en el termini previst en l’article 7.6 comportarà l’exclusió de la sol·licitud durant la fase d’admissió, d’acord amb el que s’estableix en l’article 7.

Dotación económica

La dotació econòmica a càrrec del ISCIII serà de 20.600 euros anuals en la primera anualitat i de 21.800 euros en la segona anualitat per a professionals la durada de les quals de la FSE sigui de fins a tres anys i de 30.000 euros per a la primera anualitat i 35.000 euros per a la segona anualitat per a la resta de professionals, en concepte de retribució bruta salarial, distribuïts en 12 o 14 pagues, que el ISCIII finançarà íntegrament
Les quotes empresarials a la Seguretat Social i resta de despeses de contractació seran a càrrec del grup

Durada: dos anys

Avaluació

L’avaluació es realitzarà conforme als següents criteris i barems:
A. Valoració de la persona candidata: fins a 20 punts.
a) Adequació de la persona candidata al programa proposat: fins a 5 punts.
b) Mèrits curriculars (projectes, publicacions i congressos): fins a 15 punts.

B.Valoració del projecte de formació en relació amb els objectius de l’ajuda: fins a 30 punts.
a) Qualitat i rellevància: fins a 15 punts.
b) Viabilitat i oportunitat: fins a 15 punts.

C.Valoració del grup de recerca receptor en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el final de termini de presentació de sol·licituds: fins a un màxim de 50 punts, conforme al següent barem:
a) Valoració de les publicacions contingudes en el CV del cap de grup. Seran puntuables un màxim de deu publicacions seleccionades pel cap de grup entre aquelles que consideri com més rellevants. Cada publicació ha d’incorporar elements objectius de valoració de la qualitat científica, així com una breu descripció narrativa sobre la rellevància de la mateixa en la seva àrea de coneixement, havent-se d’indicar aquelles en les quals figuri com a primer autor, autor sènior i/o de correspondència: fins a 40 punts.
b) Projectes de recerca finançats en els quals intervé el grup: fins a 10 punts.

El termini d’avaluació anterior podrà ampliar-se quan, durant aquest termini, concorri alguna de les situacions d’interrupció descrites en l’article 9.2 i pels períodes assenyalats en aquest.

En el cas dels grups de recerca dirigits per joves investigadors, segons la categoria a) establerta en l’article 20, es valorarà especialment la seva capacitat de lideratge, reflectida en la posició com a signant sènior o la signatura com a autoria de correspondència de les seves publicacions, així com la rellevància en el seu camp de cadascuna de les publicacions seleccionades.

Quan la puntuació obtinguda en els apartats B o C sigui inferior al cinquanta per cent de la màxima possible en cadascun, la sol·licitud serà valorada amb zero punts, la qual cosa suposarà la desestimació d’aquesta.

Limitacions en el nombre de sol·licituds i concessions:

Centres amb activitat clínic-assistencial:8 sol·licituds i 4 concessions.

En el cas que estigueu interessats, contactar amb l’oficina tècnica, per al tema dels cofinançaments i prioritzacions.: convocatories@iispv.cat

 

Més Informació:

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: