CONTRATOS PFIS: CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD 2023

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Formació d’investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la realització d’una tesi doctoral en centres de recerca I+D.

Podran presentar candidats a aquest ajut  les persones investigadores que van obtenir finançament com a investigadors principals de projectes individuals o coordinadors de projectes coordinats o multicèntrics en la convocatòria 2022 de la AES dins de la modalitat de Projectes de R+D+I en salut, així com de Projectes de col·laboració internacional.

En el cas de projectes amb dos investigadors principals, només un d’ells podrà presentar una persona candidata per al projecte.

 

 

Requisits

 

 • Estar admesos o matriculats en un programa de doctorat, acreditat oficialment, en una universitat espanyola per al curs acadèmic 2023-2024.
 • No podran concòrrer a aquesta convocatòria les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:
  a) Haver iniciat la seva formació predoctoral amb finançament d’altres ajuts destinats a la formació predoctoral a través del desenvolupament d’una tesi doctoral que s’hagi atorgat en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 o d’algun dels anteriors Plans Estatals.
  b) Estar en possessió del títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
  c) Haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d’un contracte predoctoral per temps superior a 12 mesos.
  Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent a l’espanyol ha d’adjuntar la corresponent traducció oficial.
Incompatibilitats

No podrán optar com a jefes de grupo qui es troben dirigin la activitat d’investigadors predoctorals PFIS amb un contracte concedit i en actiu corresponen a les convocatòries 2020, 2021 i 2022 de la AES.

Termini IISPV

En el cas que estigueu interessats, contacteu amb la oficina tecnica ja que el numero de sol.licituts per centre està limitat.

Un cop tingueu al vostre candidat prioritzat, ultim dia de presentació de sol.licitut  al IISPV 24 de Abril 2023

Termini Oficial

30 de març al 24 d’ abril

Documents a presentar

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Document acreditatiu d’estar admès o matriculat en un programa de doctorat per una universitat espanyola, expedit per la unitat responsable d’aquest programa, o per l’escola de doctorat o postgrau si s’escau.
 • Declaració responsable signada per la persona candidata, en model normalitzat, de no haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d’una ajuda en el marc del PEICTI 2021-2023 o d’algun altre pla estagal destinat a la fromació predoctoral mitjançant el desenvolupament de la tesis doctoral ni, si s’escau, d’un contracte predoctoral per temps superior a dotze mesos. (sino comprobrar article 29 c.3)
 • Currículum Vitae abreujat (CVA-ISCIII) en castellà o anglès del cap de grup i de la persona candidata, editor FECYT
 • Memòria de la proposta en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2023.
 • En el cas d’haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (des d’ara, FSE) a l’estranger, títol de FSE homologat o reconegut per l’organisme competent.
 • Documentació acreditativa de les publicacions seleccionades de sino estan en accès obert.

Les plantilles i instruccions no s’han publicat encara a la pàgina web de l’ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria

Altres

La dotació econòmica d’aquest tipus d’ajudes serà de 20.600€ per a les dues primeres anualitats, 21.800€ per a la tercera anualitat i 26.900€ per a la quarta anualitat, exclosa CPSS. La part del cofinançament s’ ha de fer càrrec el grup. Consulteu els imports amb la oficina tecnica.

En aquells contractes quan els jefes de grupo pertanyin a la categoría “ Grupos dirigidos per investigadors nascuts al 1978 o data posterior” o siguin contractats Miguel Servet o Juan Rodes, la dotació econòmica será de 27.398 euros per cada una de les dues anualitats, 28.994 euros per la tercera anualitat i 35.777 euros per la cuarta anualitat, incloses les quotes empresarials a la Seguretat Social. No caldrá cofinançar.

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: