CONTRATOS PFIS: CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD 2021

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

 Formació d'investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.

Requisits

 

 • Estar admesos o matriculats en un programa de doctorat, acreditat oficialment, en una universitat espanyola per al curs acadèmic 2021-2022.
 • No podran concòrrer a aquesta convocatòria les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:
  a) Haver iniciat la seva formació predoctoral amb finançament d'altres ajuts destinats a la formació predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral que s'hagi atorgat en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 o d'algun dels anteriors Plans Estatals.
  b) Estar en possessió del títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
  c) Haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a 12 mesos.
  Si la certificació acadèmica està expedida en un idioma diferent a l'espanyol ha d'adjuntar la corresponent traducció oficial.
Incompatibilitats

No podrán optar com a jefes de grupo qui es troben dirigin la activitat d’investigadors predoctorals PFIS amb un contracte concedit i en actiu corresponen a les convocatòries 2018, 2019 i 2020 de la AES.

Termini IISPV

En el cas que estigueu interessats, contacteu amb la oficina tecnica ja que el numero de sol.licituts per centre està limitat.  

Un cop tingueu al vostre candidat prioritzat, ultim dia de presentació de sol.licitut  al IISPV 12 de març

Termini Oficial

24 de Febrer al 16 de Març

Documents a presentar

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Document acreditatiu d'estar admès o matriculat en un programa de doctorat per una universitat espanyola, expedit per la unitat responsable d'aquest programa, o per l'escola de doctorat o postgrau si s'escau.
 • Declaració responsable signada per la persona candidata, en model normalitzat, de no haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'una ajuda destinada a la formació predoctoral ni, si s'escau, d'un contracte predoctoral per temps superior a dotze mesos.
 • Currículum Vitae abreujat (CVA) en castellà o anglès del cap de grup i de la persona candidata.
 • Memòria de la proposta en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2021.
 • Document subscrit pel director de l'IIS certificant la pertinença de el grup de recerca a aquest, quan correspongui.
 • En el cas d'haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (des d'ara, FSE) a l'estranger, títol de FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.

Les plantilles i instruccions no s'han publicat encara a la pàgina web de l'ISCIII, quan ho facin les penjarem a la present convocatòria

Altres

La dotació econòmica d'aquest tipus d'ajudes serà de 20.600€ per a les dues primeres anualitats, 21.800€ per a la tercera anualitat i 26.900€ per a la quarta anualitat, exclosa CPSS. La part del cofinançament s’ ha de fer càrrec el grup. Consulteu els imports amb la oficina tecnica.

En aquells contractes quan els jefes de grupo pertanyin a la categoría “ Grupos dirigidos per investigadors nascuts al 1976 o data posterior” o siguin contractats Miguel Servet o Juan Rodes, la dotació econòmica será de 27.398 euros per cada una de les dues anualitats, 28.994 euros per la tercera anualitat i 35.777 euros per la cuarta anualitat, incloses les quotes empresarials a la Seguretat Social. No caldrá cofinançar.

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: