CONTRACTES SARA BORRELL 2023

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Ajudes per a la contractació de personal doctor acabat de titular en el camp de les ciències i tecnologies de la salut, per a perfeccionar la seva formació. Amb aquests contractes es pretén:

 • Incentivar la participació del personal investigador en l’SNS i promoure la incorporació de joves investigadors al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Promoure la carrera professional de les persones investigadores en ciències i tecnologies de la salut en els centres del SNS.
 • Reforçar la capacitat dels grups de recerca als quals s’incorporin els contractats.

Qui pot sol·licitar-la:

Requisits IP:

Els contractes hauran d’estar vinculats a grups de recerca liderats per un investigador amb el títol de doctor que tingui una vinculació mitjançant relació funcionarial, estatutària o laboral amb l’entitat sol·licitant. En el cas dels IIS haurà d’exercir la seva activitat en el centre clínic assistencial del SNS. Totes les propostes presentades a aquesta modalitat de contractes hauran d’enquadrar-se en una de les següents categories de grups de recerca:

 • Grups dirigits per investigadors nascuts al 1978 o data posterior, amb una producció científica que permeti considerar que posseeixen potencial per a convertir-se en grups altament competitius, els quals hauran de presentar propostes d’actuació diferenciades i innovadores, que no suposin una fractura de grups preexistents.
 • Grups habituals d’aquesta modalitat, que han de complir amb les condicions generals establertes en els diferents apartats, sense cap altra de caràcter específic.

No podran concórrer com a caps de grup en aquesta convocatòria els qui es trobin dirigint l’activitat d’investigadors Sara Borrell amb contracte concedit i en actiu corresponents a les convocatòries 2021 i 2022 de la AES.

Requisits Sol·licitants:

Podran ser entitats beneficiàries:

 • Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial: hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors amb llicència d’activitat sanitària expedida per l’autoritat competent.
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d’activitat sanitària, però amb activitat de R+D+I demostrable en l’àrea de coneixement de Salut Pública.
 • Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d’activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS.
 • Els grups de recerca receptors hauran de ser diferents i pertànyer a un centre diferent al del grup amb el qual les persones candidates van realitzar la seva tesi doctoral, tret que la persona candidata hagi realitzat una estada postdoctoral a l’estranger amb una durada continuada de, almenys, un any. En el cas dels IIS els grups receptors no podran pertànyer al mateix IIS que els grups on la persona candidata va realitzar la seva Tesi Doctoral.

Requisits Candidats:

Podran ser candidats les persones que reuneixin les següents condicions:

 • Haver obtingut el doctorat, entenent-se com a tal la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral, en data posterior a l’1 de gener de 2019.Quan concorri alguna interrupció justificada de l’activitat es permetrà que la data de lectura i aprovació sigui anterior a l’1 de gener de 2019, ampliant-se el termini pels períodes que recull cadascuna d’aquestes situacions, sempre que estiguin compreses entre l’1 de gener de 2019 i la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds.
 • No estar gaudint d’un Contracte Sara Borrell en el moment de la sol·licitud, ni haver-lo completat amb anterioritat.
 • Quan la persona candidata estigui en possessió de més d’un doctorat, els requisits assenyalats es referiran al primer dels obtinguts.

Documents de sol·licitud

Els formularis de sol·licitud únicament requeriran la signatura del representant legal de l’entitat sol·licitant, qui recaptarà les signatures de la resta de persones interessades (candidats i investigadors principals), responsabilitzant-se de la seva custòdia i veracitat.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

Formen part integrant de la sol·licitud de la sol·licitud:

 • Memòria de la proposta en castellà o en anglès, emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2023.
 • Curriculum vitae Abreujat (CVA-ISCIII) en castellà o en anglès, generat de manera automàtica des de l’editor CVN o des de qualsevol institució certificada en la norma CVN de la FECYT que ofereixi el servei CVA-ISCIII, del cap del grup receptor i de la persona candidata.

A més, les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de (documentació corregible):

 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Títol de doctor o certificat d’estudis en el qual consti la qualificació obtinguda en la tesi doctoral i la data en què es va obtenir el títol de doctor.
 • En el cas d’haver realitzat un programa de FSE a l’estranger, títol de FSE homologat o reconegut per l’organisme competent.
 • Acreditació documental dels supòsits d’interrupció, si aplica.
 • Acreditació documental de l’estada a l’estranger, en el qual consti data d’inici i de fi de la mateixa i detall de l’activitat desenvolupada en aquest període, per a aquells candidats que concorrin amb el mateix grup o en el mateix centre de realització de la seva tesi doctoral.
 • Documentació acreditativa de les publicacions seleccionades de no ser aquestes d’accés obert.

Dotació econòmica:

Els contractes de treball tindran una dotació de 30.000 euros per a cadascuna de les dues primeres anualitats i 35.000 euros per a la tercera anualitat en concepte de retribució bruta salarial, distribuïts en 12 o 14 pagues, que el ISCIII finançarà íntegrament. Les quotes empresarials a la Seguretat Social i resta de despeses de contractació seran a càrrec de l’entitat beneficiària.

Durada: Tres anys

Avaluació

Valoració dels mèrits curriculars del candidat: fins a 50 punts.

 • Publicacions corresponents al període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el final de termini de presentació de sol·licituds. Seran puntuables un màxim de deu publicacions seleccionades per la persona candidata: fins a 40 punts.
 • Altres mèrits (mobilitat, FSE): fins a 10 punts.

 Valoració del projecte en relació als objectius: fins a 15 punts.

 • Qualitat cientificotècnica: fins a 5 punts.
 • Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 10 punts.

Valoració del grup de recerca receptor de la persona candidata en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el final de termini de presentació de sol·licituds: fins a 35 punts.

 • Valoració de les publicacions contingudes en el CV del cap de grup. Seran puntuables un màxim de deu publicacions seleccionades pel cap de grup entre aquelles que consideri com més rellevants, així com l’activitat assistencial amb la qual, en el seu cas, estigui vinculat el Cap de Grup indicant si implica o no responsabilitat i/o contacte directe amb persones malaltes: fins a 25 punts.
 • Projectes de recerca finançats en els quals intervé el grup: fins a 10 punts.

Quan la puntuació obtinguda en els apartats B o C sigui inferior al cinquanta per cent de la màxima possible en cadascun, la sol·licitud serà valorada amb zero punts, la qual cosa suposarà la desestimació d’aquesta.

Limitacions en el nombre de sol·licituds i concessions:

Centres amb activitat clínic-assistencial: 5 sol·licituds i 2 concessions.

En el cas que estigueu interessats, contactar amb l’oficina tècnica, per al tema dels cofinançaments i prioritzacions.: convocatories@iispv.cat

Presentació de sol·licituds: Des del 30 de març fins al 20 d’abril de 2023

Més Informació:

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: