CONTRACTES Predoctorals de Formació en Investigació de Salud (PFIS) 2023

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Subvencions dirigides al finançament de contractes destinats a la formació inicial en ciències i tecnologies de la salut, mitjançant la realització d’una tesi doctoral en el context del SNS.

Mitjançant aquestes contractacions es pretén:

 • Promoure l’inici de la carrera professional mitjançant la incorporació de joves investigadors al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
 • Incentivar la participació del personal investigador que exerceix activitats assistencials en l’SNS.
 • Afavorir la recerca orientada al pacient i a la població a través d’activitats de transferència, emmarcades dins d’un projecte específic i nou.

Qui pot sol·licitar-la:

Requisits IP:

Els Investigadors Principals (IP) en convocatòria AES 2022 hauran de concórrer a aquesta convocatòria com a caps de grup.

Cada cap de grup podrà presentar com a màxim un candidat per a la realització de la seva tesi doctoral En el cas de projectes finançats mitjançant AES 2022 amb dos Investigadors Principals, només un d’ells podrà presentar un candidat per al projecte.

Totes les propostes presentades a aquesta modalitat de contractes hauran d’enquadrar-se en una de les següents categories de grups de recerca:

 • Grups dirigits per investigadors nascuts en 1978 o data posterior, amb una producció científica que permeti considerar que posseeixen potencial per a convertir-se en grups altament competitius, els quals hauran de presentar propostes d’actuació diferenciades i innovadores, que no suposin una fractura de grups preexistents.
 • Grups habituals d’aquesta modalitat, que han de complir amb les condicions generals establertes en els diferents apartats, sense cap altra de caràcter específic.

No podran concórrer com a caps de grup els qui es trobessin dirigint l’activitat d’investigadors predoctorals PFIS i i-PFIS amb contracte concedit i en actiu corresponent a les convocatòries 2020, 2021 i 2022 de la AES.

No seran admissibles les sol·licituds presentades per un mateix grup a les dues modalitats predoctorals de la AES (PFIS i i-PFIS).

Es reservarà un mínim d’un 10% dels contractes a concedir per a les sol·licituds els caps de grup de les quals siguin contractats Miguel Servet i Juan Rodés en actiu, sempre que obtinguin una avaluació favorable de la seva sol·licitud.

La vinculació funcionarial, estatutària o laboral dels caps de grup amb l’entitat sol·licitant haurà de mantenir-se, almenys, fins a la publicació de la resolució definitiva de concessió.

Requisits Sol·licitants:

Podran ser entitats beneficiàries de la modalitat Contractes PFIS els centres indicats a continuació en els quals desenvolupin la seva activitat els investigadors principals de projectes individuals o coordinadors de projectes coordinats o multicèntrics en la convocatòria 2022 de la AES dins de la modalitat de Projectes de recerca en salut així com de Projectes de Col·laboració Internacional.

 

Requisits candidats:

Les persones candidates hauran d’estar en disposició d’estar admeses en un programa de doctorat, acreditat oficialment, per al curs acadèmic 2023-2024 en una universitat espanyola, la qual cosa es podrà acreditar amb posterioritat a la sol·licitud i fins a la data de finalització del període d’al·legacions.

No podran ser candidats aquells que:

 • Hagin iniciat la seva formació predoctoral amb finançament d’altres ajudes destinades a la formació predoctoral a través del desenvolupament d’una tesi doctoral que s’hagi atorgat en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2021-2023 o d’algun dels anteriors Plans Estatals.
 • Estar en possessió del títol de doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
 • Haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d’un contracte predoctoral per temps superior a dotze mesos.

Com es sol·licita:

La forma de presentació de la sol·licitud i restant documentació serà exclusivament mitjançant la seu electrònica del ISCIII.

Els formularis de sol·licitud únicament requeriran la signatura del representant legal de l’entitat sol·licitant, qui recaptarà les signatures de la resta de persones interessades (candidats i investigadors principals), responsabilitzant-se de la seva custòdia i veracitat. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

Formen part integrant de la sol·licitud de la sol·licitud i no podran ser millorats a posteriori:

 • Curriculum vitae Abreujat (CVA) en castellà o anglès, generat de manera automàtica des de l’editor curricular de la FECYT del cap de grup i de la persona candidata.
 • Memòria de la proposta, en castellà o anglès, emprant model normalitzat corresponent a la AES 2023.

A més, les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de (documentació corregible):

 • Còpia del passaport en vigor, únicament en el cas de ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.
 • Document que acrediti la matriculació i pagament, admissió o pre-admissió en un programa de doctorat per una universitat espanyola, expedit per la unitat responsable d’aquest programa, o per l’escola de doctorat o postgrau en el seu cas.
 • Declaració responsable signada per la persona candidata, en model normalitzat, de no haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d’una ajuda destinada a la formació predoctoral per temps superior a dotze mesos.
 • Document subscrit pel director del IIS certificant la pertinença del grup de recerca a aquest, quan correspongui.
 • En el cas d’haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada (d’ara endavant, FSE) a l’estranger, títol de FSE homologat o reconegut per l’organisme competent.
 • Documentació acreditativa de les publicacions seleccionades de no ser aquestes d’accés obert.
 • Declaració responsable de ser coneixedor que el finançament, en forma de subvenció, a la qual s’accedeix procedeix del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea i que assumeix totes
 • les obligacions derivades.

Dotació econòmica :

La dotació econòmica serà de 20.600 euros per a cadascuna de les dues primeres anualitats, 21.800 euros per a la tercera anualitat i 26.900 euros per a la quarta anualitat, en concepte de retribució bruta salarial, distribuïts en 12 o 14 pagues, que el ISCIII finançarà íntegrament. Les quotes empresarials a la Seguretat Social i resta de despeses de contractació seran a càrrec de l’entitat beneficiària. En aquells contractes els caps de grup dels quals pertanyin a la categoria “Grups dirigits per investigadors nascuts en 1978 o data posterior” o siguin Contractats Miguel Servet o Juan Rodés, la dotació econòmica serà de 27.398 euros per a cadascuna de les dues primeres anualitats, 28.994 euros per a la tercera anualitat i 35.777 euros per a la quarta anualitat, incloent en aquests casos les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Durada: 4 anys

Criteris d’Avaluació:

Valoració de la persona candidata en formació sol·licitant: fins a 20 punts.

Adequació de la persona candidata al programa proposat: fins a 10 punts.

Mèrits curriculars (publicacions, congressos i altres mèrits): fins a 10 punts.

Valoració de la proposta per als objectius de l’ajuda: fins a 30 punts.

Qualitat cientificotècnica de la proposta: fins a 10 punts.

Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 20 punts.

Valoració del grup de recerca receptor de la persona candidata en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el final de termini de presentació de sol·licituds: fins a 50 punts.

Valoració de les publicacions contingudes en el CV del cap de grup. Seran puntuables un màxim de deu publicacions seleccionades pel cap de grup entre aquelles que consideri com més rellevants: fins a 40 punts.

Projectes de recerca finançats en els quals intervé el grup: fins a 10 punts.

El termini d’avaluació anterior podrà ampliar-se quan, durant aquest termini, concorri alguna situacions d’interrupció justificada.

En el cas de sol·licituds els caps de grup de les quals siguin personal contractat Miguel Servet o Juan Rodés en actiu, per a establir la prioritat es valorarà especialment la seva capacitat de lideratge tant en la producció científica com en la captació de fons en concurrència competitiva.

Quan la puntuació obtinguda en els apartats B o C sigui inferior al cinquanta per cent de la màxima la sol·licitud rebrà una puntuació total de cero punts, la qual cosa suposarà la desestimació d’aquesta.

Limitacions en el nombre de sol·licituds i concessions:

Centres amb activitat clínic-assistencial: 5 sol·licituds i 2 concessions.

En el cas que estigueu interessats, contactar amb l’oficina tècnica, per al tema dels cofinançaments i prioritzacions.: convocatories@iispv.cat

Presentació de sol·licituds: Des del 30 de març fins al 24 d’abril de 2023

Més Informació:

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: