CONTRACTES PER A LA INTENSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA EN L’SNS 2023

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

L’objecte d’aquesta actuació és la contractació en centres de titularitat pública de persones facultatives especialistes, diplomades universitàries o graduades en Infermeria, Odontologia o en Fisioteràpia, per a realitzar part de l’activitat clínic-assistencial de professionals que al mateix temps desenvolupen activitats de recerca.

Amb aquesta actuació es pretén:

 • Potenciar la massa crítica de professionals assistencials que simultanegen activitats de recerca per a traslladar el coneixement als pacients i per a generar hipòtesis de recerca des de la pràctica assistencial.
 • Incentivar la participació del personal assistencial del SNS en activitats de recerca.
 • Afavorir la recerca orientada al pacient i a la població.

Les ajudes concedides es destinaran a finançar contractes de treball, sota qualsevol modalitat de contractació d’acord amb la normativa vigent, subscrits entre la persona seleccionada i l’entitat. Es podrà sol·licitar intensificació per a un període d’un any o de dos anys en funció dels anys pendents d’execució del projecte actiu que sustenti la sol·licitud. Aquestes ajudes permetran la contractació laboral en 2023 i, en el seu cas en 2024, durant el temps que equivalgui a l’alliberament del 50% de la jornada assistencial en còmput anual del personal que vagi a substituir al candidat.

Qui pot sol·licitar-la:

Requisits Sol·licitants:

Entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial: hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors amb llicència d’activitat sanitària expedida per l’autoritat competent.

Requisits Candidats:

Podran optar a aquesta actuació els professionals amb activitat assistencial que siguin:

 • Investigadors principals de projectes de recerca en salut, projectes de R+D+I en salut, projectes de desenvolupament tecnològic en salut, projectes de recerca clínica independent, projectes de programació conjunta internacional o de col·laboració internacional concedits en les convocatòries de 2021 o 2022 de la AES.
 • Responsables científics en els seus centres del desenvolupament de projectes que han de ser subvencionats directament pel Programa Europeu de R+D+i, Horitzó Europa.

En el cas de projectes amb dues persones investigadores principals, només un d’ells podrà sol·licitar intensificació.

No podran optar a aquesta actuació els qui hagin resultat beneficiaris d’un contracte d’intensificació en la AES 2021 o del 2022.

Els candidats hauran d’enquadrar-se en una de les següents categories:

 • Investigadors nascuts en 1978 o data posterior (almenys un 20% de les ajudes es concediran en aquesta categoria).
 • Investigadors nascuts abans de 1978.

Com es sol·licita:

La forma de presentació de la sol·licitud i restant documentació serà exclusivament mitjançant la seu electrònica del ISCIII.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant sistemes de certificat electrònic. Els formularis de sol·licitud únicament requeriran la signatura del representant legal de l’entitat sol·licitant, qui recaptarà les signatures de la resta d’interessats, responsabilitzant-se de la seva custòdia i veracitat.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

Formen part integrant de la sol·licitud de la sol·licitud:

 • Curriculum vitae Abreujat (CVA) en castellà o anglès, generat de manera automàtica des de l’editor curricular de la FECYT, de la persona candidata.
 • Memòria de la proposta, en castellà o anglès, emprant model normalitzat corresponent a la AES 2023.

A més, les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de (documentació corregible):

 • Acreditació de la condició de responsable científic del projecte o paquet de treball (WP) europeu, incloent-hi Acrònim i la referència al núm. d’acord de subvenció, signat pel coordinador del consorci corresponent o l’entitat finançadora.
 • Documentació acreditativa de les publicacions seleccionades de no ser aquestes d’accés obert.

Quantia: 30.000-20.000€/any.

Durada: Un o dos anys.

Criteris d’Avaluació:

Valoració dels mèrits curriculars de la persona candidata en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el final de termini de presentació de sol·licituds: fins a 70 punts.

Valoració de les publicacions contingudes en el CV. Seran puntuables un màxim de deu publicacions seleccionades per la persona candidata: fins a 50 punts.

Altres mèrits (finançament de projectes de recerca nacionals i internacionals com a IP, patents): fins a 20 punts.

El termini d’avaluació anterior podrà ampliar-se quan, durant aquest termini, concorri alguna de les situacions d’interrupció justificades.

Valoració de la proposta: fins a 30 punts.

Oportunitat de la proposta en relació amb l’activitat de recerca que es desenvoluparà i la càrrega assistencial que s’alliberarà: fins a 20 punts.

Interès estratègic per al SNS, valorant especialment aquelles especialitats clíniques amb menor representació en l’àmbit de la recerca en ciències i tecnologies de la salut: fins a 10 punts.

Presentació de sol·licituds: Del 28 de març al 18 d’abril 

En el cas que estigueu interessats, contactar amb l’oficina tècnica, per al tema dels cofinançaments i prioritzacions.: convocatories@iispv.cat

Més Informació:

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: