Ajuts per a xarxes d’R+D+I per a dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca

Objecte

Descripció

Amb aquest ajut es vol potenciar la col·laboració dels grups de recerca de diferents entitats que, per les temàtiques de la seva recerca, tinguin reptes i objectius comuns d’interès econòmic i social i es puguin aplegar en xarxes d’R+D+I.

Les xarxes d’R+D+I es formen per dur a terme actuacions de valorització i transferència de coneixement, descrites a la base 5, que, pel seu caràcter transversal, ultrapassin les possibilitats de les unitats de valorització i transferència de les universitats o els centres de recerca.

Composició de les xarxes
– Les xarxes d’R+D+I han d’estar integrades per un mínim de cinc grups de recerca de, com a mínim, tres entitats participants diferents i una entitat coordinadora.
– Els grups de recerca que integrin la xarxa han de pertànyer a universitats del sistema universitari de Catalunya, centres de recerca i d’altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que desenvolupin activitats d’R+D+I. Totes les entitats participants i l’entitat coordinadora han de tenir establiment operatiu a Catalunya.
– També s’hi poden adherir empreses, associacions d’empreses i altres entitats d’especial rellevància en el sector productiu, però no seran considerades entitats participants.

Activitats subvencionables

Es consideraran activitats subvencionables en el marc dels programes de valorització i transferència les següents:
– Identificació de resultats de recerca amb potencial de transferència.
– Confecció de la cartera de productes i serveis susceptibles de ser valoritzats.
– Assessorament en el procés de valorització i transferència.
– Estudis de mercat i activitats que permetin conèixer el potencial de comercialització de la tecnologia o coneixement.
– Estudis de patentabilitat.
– Formació específica lligada directament a activitats concretes del programa de valorització i transferència.
– Suport a aquelles activitats que permetin augmentar significativament el nivell de maduresa tecnològica (TRL) i el nivell de maduresa comercial (BRL) de les tecnologies o coneixement (descrits a l’apartat V d’aquestes bases).
– Pla de comercialització de la tecnologia o coneixement i activitats que permetin validar amb dades reals el model de negoci.
– Suport en l’elaboració de l’estructura financera i en la cerca d’inversors i socis, per a la creació d’empreses de base tecnològica (EBT).
– Suport a la coordinació de projectes de valorització i transferència entre diferents entitats.
– Altres actuacions que tinguin l’objectiu clar d’impulsar i donar suport a la transferència de coneixement com, per exemple, la comunicació i la divulgació dels productes i serveis de la xarxa.
– Tasques d’organització per a la realització de les activitats.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: