Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)

Objecte

Aquestes bases reguladores tenen per objecte regular la concessió d’ajuts per a finançar projectes de transferència dels resultats de la recerca.

Els projectes han d’estar destinats a la realització d’activitats conduents a la creació d’un spin-off i/o l’explotació de llicències o qualsevol altra forma de protecció de propietat intel·lectual i industrial d’una tecnologia o coneixement, així com les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la seva validació.

Addicionalment, es desenvoluparan activitats que permetin identificar altres tecnologies o coneixements potencialment transferibles.

Objectiu

Per al desenvolupament d’aquests projectes, la universitat o el centre de recerca beneficiari contractarà una persona emprenedora, amb el perfil que es descriu a la base 3, que s’hi incorporarà per un període d’entre 4 i 18 mesos explícitament per desenvolupar el projecte.

La persona emprenedora haurà de desenvolupar el seu projecte específic d’explotació de resultats de la recerca en el si del grup de recerca i el seu projecte haurà de tenir en compte altres resultats del grup de recerca, explorant-los i acompanyant-los cap a fases posteriors d’explotació.

Alhora, la universitat o el centre a què pertanyi el grup de recerca haurà de donar suport a la persona emprenedora i aprofitar la seva presència per fomentar la cultura emprenedora a la institució (p. ex. oferint el suport d’una oficina de valorització i transferència i d’altres professionals de transferència, la possibilitat de tenir un mentor o mentora, polítiques de drets de propietat intel·lectual ben implementades…).

L’ajut es complementa amb un pla de formació en emprenedoria avançada adreçat, preferentment, a la persona emprenedora, o bé a un altre membre de l’equip de cada projecte i orientat al desenvolupament dels projectes innovadors finançats per aquests ajuts. Aquestes persones han de ser informades pels mitjans pertinents sobre el pla de treball i les accions concretes que es duran a terme.

Entitats beneficiàries

Es poden beneficiar d’aquests ajuts els grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca. El centre investigador que hagi generat la recerca a transferir ha d’estar ubicat a Catalunya.

Quan una universitat estigui estructurada com una federació d’entitats, aquestes podran dur a terme la totalitat o part de les activitats del projecte en nom i per compte de l’entitat beneficiària i tindran igualment la consideració d’entitats beneficiàries, d’acord amb el que disposa l’article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Els resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquest ajut s’han d’haver desenvolupat en el marc l’entitat beneficiària i, si escau, aquesta n’és la propietària o copropietària. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l’entitat sol·licitant.

Candidats

Candidats
La persona emprenedora ha de tenir preferiblement un nivell d’estudis mínim de grau o equivalent.

Es valorarà positivament els coneixements bàsics en economia i finances, en l’ús d’eines de gestió empresarial, en el marc legal i normatiu, així com altres coneixements i tècniques relacionades amb l’àmbit de la gestió empresarial imprescindibles per a la realització de les activitats descrites a la Base 6.

Igualment, es valorarà positivament l’experiència en la gestió de la innovació i en la transferència de tecnologia i/o coneixement al sector privat. Així mateix, es valorarà que hagi participat en programes d’incubació o d’acceleració d’empreses start-up i l’experiència prèvia en la gestió d’empreses o d’unitats de negoci.

Finalment, es valoraran positivament les habilitats creatives, d’innovació i de lideratge d’equips, així com que sigui una persona motivada, entusiasta, compromesa i amb dots de comunicació.

Període i durada

Els projectes tenen una durada d’entre 4 i 18 mesos.

La data d’inici del projecte estarà compresa entre la data de presentació del document d’acceptació i fins un màxim de tres mesos després.

La data d’inici de l’execució dels projectes ha de coincidir amb la data d’inici de la vinculació laboral de la persona emprenedora al projecte.

Activitats a desenvolupar

Es consideraran activitats subvencionables en el marc dels programes de valorització i transferència les següents:

– Pla de comercialització de patents i llicències de propietat intel·lectual i industrial.

– Pla empresarial del spin-off (identificació, descripció i anàlisi de l’oportunitat de negoci, examen de la viabilitat tècnica, econòmica i financera, i desenvolupament de tots els procediments i estratègies necessaris per convertir l’esmentada oportunitat en un projecte empresarial concret radicat a Catalunya).

– Elaboració de l’estructura financera del spin-off: cerca d’inversors i socis.

– Identificació d’altres tecnologies o coneixements susceptibles de ser transferits, i també el seu acompanyament fins a idea de negoci per a la seva explotació.

– Activitats conduents a la consecució de preprototips o prototips que afavoreixin la comercialització de les tecnologies o coneixements.

– Activitats que permetin augmentar significativament el TRL i BRL de les tecnologies i/o coneixement (descrits a l’apartat IV d’aquestes bases).

– Altres activitats relacionades amb la valorització i transferència de tecnologies o coneixements del grup de recerca.

En cap cas se subvencionaran despeses d’activitat del spin-off que es pugui crear.

Les activitats a desenvolupar s’hauran d’ajustar a la definició d’activitats contemplades a l’apartat 2.1.1 lletra b) del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant Comunicació de la Comissió (2014/C 198/01) publicada al DOUE el 27 de juny de 2014 definit en l’annex 1.

Quantia

L’import mensual de l’ajut ha de correspondre a 4.666,67 euros, dels quals com a mínim 3.333,33 euros i com a màxim 4,666,67 euros han d’anar destinats al finançament dels costos de personal per a la contractació d’una persona emprenedora. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l’atorgament.

La resta de l’ajut que no es destini a costos de personal, correspondrà a altres despeses directes subvencionables imprescindibles per al desenvolupament de les actuacions descrites a la memòria.

Es consideren despeses subvencionables les que estiguin directament relacionades amb l’execució de les accions objecte d’aquestes bases i amb l’objecte del projecte específic presentat. Cal que s’hagin compromès durant el període d’execució i que estiguin efectivament pagades en el moment de la justificació de l’ajut, llevat
de les despeses que es calculin a partir d’un percentatge. Les despeses s’han de pagar preferentment per mitjà de transferència bancària. Les despeses han de ser identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull la normativa aplicable.

Sol·licituds i documentació

La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat i preferentment en llengua anglesa, l’ha de formalitzar la persona representant legal de l’entitat a la qual queda vinculat l’ajut.

Les persones amb capacitat de representació legal de l’entitat que presenta la sol·licitud s’han d’autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica, per a tràmits de nivell mitjà, d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica). Aquesta autenticació s’aplicarà a la resta de tramitacions associades al procediment de concessió i justificació de les subvencions.

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: