Ajuts Joan Oró per a la Contractació de Personal Investigador Predoctoral En Formació (FI 2024)

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació que desenvolupi els seus estudis de doctorat dins del sistema universitari de Catalunya. Aquests ajuts han de contribuir a promoure l’activitat formativa i de recerca del personal investigador contractat i a incrementar-ne la qualificació i professionalització en les fases inicials de la carrera investigadora, enfortint la generació de coneixement fronterer en la recerca i en la seva transferència.

Dotació econòmica: Segons anualitat
Durada: 1 any, renovables 2 anualitats
Presentació de sol·licituds: 10/10/23 (candidats )

Criteris de priorització 

 • NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS)
  • Nota mitjana mínima d’expedient acadèmic per al estudis de grau o de la titulació equivalent igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10).
   • Aquesta nota es calcula de la manera següent:  La nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent té un pes del 80
    % i la nota mitjana ponderada dels estudis de màster té un pes del 20 %.

Si la persona candidata accedeix directament al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es té en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la
titulació equivalent en un 100 %.
De la mateixa manera, en el cas que la persona candidata hagi superat els 300 crèdits ECTS en el moment de presentar la sol·licitud però encara estigui cursant els estudis de màster,
només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %.
Si la persona candidata ha cursat més d’un grau o estudi equivalent, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderades de l’ensenyament més relacionat amb el programa de
doctorat. De la mateixa manera, si la persona candidata ha cursat més d’un màster, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada de l’ensenyament que dona accés al doctorat.
Aquests ensenyaments són els que han de complir els requisits previstos a la base 4.1.a) de l’Annex II de la resolució REU/3885/2022 i a la convocatòria corresponent.

 • VALORACIÓ DE L’ENTORN FORMARIU I DE RECERCA ON S’INTEGRARÀ LA PERSONA CANDIDATA (3 PUNTS).
  • Valoració de les 10 millors publicacions dels últims 5 anys, amb filiació IISPV, del director/a de tesi (1 punts).

Publicacions-Autor principal: primer, co-primer, últim firmant o autor de correspondència.

  • Projectes d’investigació concedits a l’IISPV, en els últims 10 anys, competitius i amb finançament, en els que intervé el/la director/a de tesi. (1 punt)

La puntuació mostrada es multiplicarà per la N que tingui en cada apartat el director/a de tesi.

  • Experiència del director/a de tesis en la supervisió de tesis (1 punt). Es sumarà un punt per cada tesi dirigida i defensada en els darrers 10 anys.
 • ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA A LA POLÍTICA CIENTÍFICA DEFINIDA PER L’ENTITAT D’ADSCRIPCIÓ (3 PUNTS).
  • Participació activa demostrada del director de tesis o dels membres del seu grup de recerca en Comissions i Comitès de l’Institut en els últims 3 anys (0.5 punts)
  • Transferència per part del director/a de tesis (1.5 punts) en els últims 5 anys.

La puntuació mostrada es multiplicarà per la N que tingui en cada apartat el director/a de tesi.

  • Participació en seminaris i jornades de l’ IISPV. (0.5 punts) Participació dels membres del grup de recerca del director/a de tesi en el cicle de
   seminaris IISPV (en forma de ponència) o altres activitats de divulgació científica organitzades per l’IISPV (nit de la recerca, visita Marató, etc.). Com a màxim 5
   participacions en activitats.

Bases reguladores
Convocatòria
Web de l’ajuda

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: