Ajuts d’Indústria del Coneixement per a l’any 2021. Modalitat B. Ajuts Producte

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és finançar projectes destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generats per equips de recerca de Catalunya. Els projectes, objecte d’aquestes bases, han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l’escala de maduresa tecnològica (les fases de prova de concepte corresponen a les fases 3-7 de l’escala de maduresa tecnològica, technology readiness level, TRL), d’acord amb l’apartat V. Descripció dels nivells TRL a l’efecte d’aquesta convocatòria i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.
Els equips de recerca que es presentin han de disposar de persones que estiguin realment motivades pel canvi cultural que es proposa, i que han de liderar dins l’entitat.

Requisits

Els equips de recerca participants han de ser responsables de la generació del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar.
Els equips de recerca han d’estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:

a) El Científic o Científica Responsable ha d’estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d’estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l’entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.

b) El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d’estar admès o admesa en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de la presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d’haver transcorregut 10 anys des de l’obtenció del doctorat (entesa com la data de lectura i aprovació de la tesi), a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. El període d’obtenció del títol de doctorat es pot ampliar si la persona candidata justifica qualsevol d’aquests supòsits durant aquest període:

– Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat.

– Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones
més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

– Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

El Mentor o Mentora Empresarial, que s’ha d’incorporar a l’equip de recerca un cop triats els projectes per formar l’equip Producte, ha de complir els requisits següents:

– No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l’equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o activitat d’assessorament reconeguda.

– No pot rebre cap mena de remuneració pel desenvolupament d’aquesta activitat.

Període i durada

Els projectes han de ser executats en un termini màxim de 18 mesos, comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució de concessió.

No s’acceptaran ampliacions del termini d’execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha d’acceptar, si escau, el director executiu o directora executiva de l’AGAUR. En cas de sol·licitar l’ampliació, que no pot ser superior a tres mesos, la sol·licitud s’ha de presentar, com a mínim, un mes abans que finalitzi el període inicial d’execució.

Quantia

L’import de cada ajut Producte és d’un màxim de 100.000,00 (cent mil) euros. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l’atorgament.

Es consideren despeses subvencionables les que estiguin relacionades directament amb l’execució del projecte i de les accions de valorització i transferència objecte dels ajuts, que s’hagin compromès en el període d’execució i que estiguin realment pagades com a màxim en el moment de la justificació de l’ajut, llevat de les despeses que es calculin a partir d’un percentatge. Les despeses s’han de pagar preferentment per mitjà de transferència bancària. Les despeses han de ser identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull la normativa aplicable.

Despeses indirectes:

– Despeses indirectes: Totes les despeses que no es poden identificar com a directament relacionades amb la realització de les actuacions que componen el projecte, però que són necessàries per a la seva execució (despeses administratives, de gestió, honoraris comptables, despeses d’energia, neteja, etc.).

Es determinen mitjançant l’aplicació d’un percentatge de fins al 25 % del total de les despeses directes subvencionables de personal; contractació de subministraments; béns d’equipament; contractació de serveis, assistència, consultoria, formació o altres i d’altres despeses, excloent les despeses directes subvencionables de subcontractació.

Sol·licituds i documentació

La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat i preferentment en llengua anglesa, l’ha de formalitzar la persona representant legal de l’entitat beneficiària a la qual queda vinculat l’ajut.
Les persones amb capacitat de representació legal de l’entitat que presenta la sol·licitud s’han d’autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica, per a tràmits de nivell mitjà, d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener). Aquesta autenticació s’aplicarà a la resta de tramitacions associades al procediment de concessió i justificació de les subvencions.

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: