Ajuts d’Indústria del Coneixement per a l’any 2021. Modalitat A. Ajuts Llavor

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)

Objecte

El finançament de projectes d’innovació que estiguin en les fases 1 i 2 dins l’escala de maduresa tecnològica (technology readiness levels, TRL).
Els projectes han d’estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i de les primeres proves (preprototips), i també a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l’anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o altres activitats similars que s’englobin dins d’aquestes fases

Entitats beneficiàries

– Es poden beneficiar d’aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

– Els resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquest ajut s’han d’haver desenvolupat en el marc de l’entitat beneficiària i, si escau, aquesta n’és la propietària o copropietària. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l’entitat sol·licitant.

Requisits

Requisits

Els equips de recerca participants han de ser responsables de la generació del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar.

Els equips de recerca han d’estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:

a) El Científic o Científica Responsable ha d’estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d’estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l’entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.

b) El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d’estar admès o admesa en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de la presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d’haver transcorregut 10 anys des de l’obtenció del doctorat (entesa com la data de lectura i aprovació de la tesi), a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. El període d’obtenció del títol de doctorat es pot ampliar si la persona candidata justifica qualsevol d’aquests supòsits durant aquest període:

– Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat.

– Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

– Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora només pot constar en una proposta d’equip de la Modalitat A. Ajuts Llavor en una mateixa convocatòria. El Mentor o Mentora Empresarial, que s’ha d’incorporar a l’equip de recerca un cop triats els projectes per formar l’equip Llavor, ha de complir els requisits següents:

– No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l’equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o activitat d’assessorament reconeguda.

– No pot rebre cap mena de remuneració pel desenvolupament d’aquesta activitat.

Període i durada

Els projectes han de ser executats en un termini de 9 mesos, comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució de concessió.

No s’acceptaran ampliacions del termini d’execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha d’acceptar, si escau, el director executiu o directora executiva de l’AGAUR. En cas de sol·licitar l’ampliació, que no pot ser superior a tres mesos, la sol·licitud s’ha de presentar, com a mínim, un mes abans que finalitzi el període inicial d’execució.

Quantia

L’import de cada ajut Llavor és d’una quantia fixa de 20.000,00 (vint mil) euros. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l’atorgament.

Es consideren despeses subvencionables les que estiguin directament relacionades amb l’execució de les accions objecte d’aquestes bases i amb l’objecte del projecte específic presentat, que s’hagin compromès durant el període d’execució i que estiguin efectivament pagades en el moment de la justificació de l’ajut. Les despeses s’han de pagar preferentment per mitjà de transferència bancària. Les despeses han de ser identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull la normativa aplicable.

Sol·licituds i documentació

La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat i preferentment en llengua anglesa, l’ha de formalitzar la persona representant legal de l’entitat a la qual queda vinculat l’ajut.

Les persones amb capacitat de representació legal de l’entitat que presenta la sol·licitud s’han d’autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica, per a tràmits de nivell mitjà, d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica). Aquesta autenticació s’aplicarà a la resta de tramitacions associades al procediment de concessió i justificació de les subvencions.

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases.

Primera fase (Sol·licitud):
Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través d’un formulari electrònic de sol·licitud en format Adobe Reader (versió 8.0.0 o superior) que inclou les instruccions i passos a seguir per enviar la sol·licitud. Aquest formulari s’haurà d’emplenar i enviar seguint les instruccions que s’hi detallen, i un cop enviat, el sistema generarà una còpia d’aquest formulari amb un codi de barres.

El formulari de sol·licitud consta d’un document identificatiu i d’una memòria detallada del projecte. Els documents normalitzats es poden obtenir a la pàgina web de l’AGAUR (https://agaur.gencat.cat/)

El document identificatiu incorpora la declaració responsable del compliment dels requisits previstos en aquestes bases reguladores

La memòria detallada del projecte es farà a partir d’un document normalitzat i ha d’incloure la informació següent:
– Carta d’interès del/s candidat/s a Mentor/a Empresarial, si escau.
– Cartes de suport a la proposta, si escau.

Segona fase (Signatura i registre):

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, la persona representant legal de l’entitat l’haurà de signar electrònicament a l’espai reservat per la seva signatura. El formulari de sol·licitud signat s’ha de presentar al registre electrònic de l’AGAUR mitjançant el tràmit genèric que es pot trobar a la pàgina web de l’AGAUR (https://agaur.gencat.cat/).

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: