AJUTS DESTINATS A UNIVERSITATS, CENTRES DE RECERCA I FUNDACIONS HOSPITALÀRIES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL PER L’ANY 2022 – CRITERIS DE PRIORITZACIÓ IISPV

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)

Objecte

D’acord amb l’establert en la resolució RESOLUCIÓ REU/2830/2021, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació i Resolució REU/2912/2021, de 23 de setembre, s’obre la convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2022 (FI).

 

 

Criteris

Podran sol·licitar l’ajut les persones físiques que entre l’ 01 de Gener 2019 i la data de presentació de la sol·licitud, hagin superat els requisits per accedir al programa de doctorat d’acord amb el que preveu l’art. 6 RD99/2011 de 28 de Gener (aquest dates s’amplien en el cas de baixa maternitat, discapacitat o malaltia greu), y en el moment de la incorporació a l’entitat d’adscripció estiguin matriculades a un programa de doctorat d’una universitat catalana en el curs 2021-2022.

 

Les sol·licituds presentades a l’IISPV es prioritzen d’acord amb els criteris següents:

 

Suma total de punts equival a 10 punts repartits de la següent forma:

 

A) Nota de l’expedient acadèmic: 4 punts

 

B) La valoració del grup de recerca on s’integri la persona candidata: 3 punts

 

C) Política científica: 3 punts

 

A) La nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la llicenciatura grau o diplomatura (4 punts)

 

Nota mitjana mínima d’expedient acadèmic per al estudis de grau o de la titulació equivalent igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10).

Aquesta nota es calcularà de la manera següent, en funció de si el candidat/a disposa d’estudis de màster. Els valors s’obtindran dels documents oficials lliurats a la sol·licitud.

Nota mitjana ponderada dels estudis de grau, llicenciatura, enginyeria o diplomatura tindran un pes del 80% en el total de la nota + 20% de la nota mitjana ponderada dels estudis de màster.

Si s’accedeix al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster o no han finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud, només es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient de grau, llicenciatura, enginyeria o diplomatura en un 100%.

 

B) La valoració del grup de recerca on s’integri la persona candidata (3 punts)

 

1- Valoració de les 10 millors publicacions, amb filiació IISPV, del director/a de tesi (1.5 punts).

La puntuació serà en funció dels criteris del ISCIII1 la taula següent:

 

1*convocatòria AES 2021

 

Es considerarà autor principal: primer o últim firmant, o autor de correspondència.

 

2- Projectes d’investigació concedits a l’IISPV, competitius i amb finançament, en els que intervé el/la director/a de tesi. (1,5 punts)

La puntuació serà en funció de la taula següent:

 

La puntuació mostrada es multiplicarà per la N que tingui en cada apartat el director/a de tesi.

 

C) Política científica de l’IISPV (3 punts) :

 

1-. Experiència del director/a de tesis en la supervisió de tesis (0.5 punts).

Es sumarà un punt per cada tesi dirigida i defensada en els darrers 5 anys.

 

2-. Transferència per part del director/a de tesis (1.5 punts).

La puntuació serà en funció de la taula següent:

 

La puntuació mostrada es multiplicarà per la N que tingui en cada apartat el director/a de tesi.

 

3-. Participació en seminaris i jornades de l’ IISPV. (0.5 punts)

 

Participació dels membres del grup de recerca del director/a de tesi en el cicle de seminaris IISPV (en forma de ponència) o altres activitats de divulgació científica organitzades per l’IISPV (nit de la recerca, visita Marató..)

Es tindrà en compte la participació de cadascun dels membres del grup.

La puntuació serà en funció de la taula següent:

 

 

4-. El/la director/a de tesi té un contracte o ha estat contractat a través del programa Ramon y Cajal, Miguel Servet o equivalent (0,5 punts)

 

Sí es compleix el criteri se sumaran 0,5 punts.

Els diferents apartats seran avaluats en relació al període comprés entre el 01/01/2017 i 30/09/2021.

Si actualment en el grup de recerca del director/a de tesis hi ha un contracte vigent IISPV d’una anterior convocatòria FI es valorarà amb un factor de correcció negatiu.

Aquest factor de correcció serà la disminució de punts en el sumatori del resultat de l’apartat B+C d’un 40% de la nota.

 

Exemple:

B+C= 5 i en el grup de recerca hi ha un contracte vigent FI AGAUR (contractat a través de l’IISPV). Factor de correcció 40% de 5= 2

Nota final B+C: 5-2= 3.

En cada apartat l’atorgament de punts es farà de la següent forma: màxim de punts assignat a la N més alta i la resta és puntuarà proporcionalment.

 

Exemple:

1-. Experiència del director/a de tesis en la supervisió de tesis (0.5 punts).

Es sumarà un punt per cada tesi dirigida i defensada en els darrers 5 anys.

 

Director de tesi A: 6 tesis 0.5 punts
Director de tesi B: 2 tesis 0.17 punts

 

Tarragona, 08 de Octubre de 2021.

Documents descarregables

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: