The knowledge future intelligent policy choices for Europe 2050

Aquest informe és un estudi prospectiu on es suggereixen les futures polítiques de recerca, innovació i educació superior que haurà de dur a terme la Unió Europea. Aquestes matèries estan al centre de les perspectives econòmiques i socials de la Unió Europea i hauran d'enfrontar-se amb un context global i mundial imprevisible.
Les polítiques de recerca, educació superior i innovació que caldrà desenvolupar en un futur vindran molt marcades per tres grans tendències com són la globalització, els canvis demogràfics i els canvis tecnològics. En aquest informe s'identifiquen possibles nous enfocaments, tecnologies emergents, nous reptes i demandes socials, i també s'avaluen les prioritats actuals, les de possibles noves polítiques, i s'analitzen els seus possibles impactes.
La informació recollida vol ser un suport per a la presa de decisions dels diferents actors que incideixen en aquests camps i també que els ajudi a modelar el futur tot tenint en compte els reptes i oportunitats que es plantejaran i que ja es dibuixen actualment.

Publication details

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments