PROJECTES DE COL·LABORACIÓ INTERNACIONAL (TRANSCAN-3) 2023

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

L’objecte de la present actuació és finançar mitjançant concessió directa la participació d’entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals que hagin concorregut amb èxit en les següents convocatòries transnacionals en les quals participa el ISCIII: TRANSCAN-3: ERA-Net cofund on Traslational Cancer Research.

Qui pot sol·licitar-la:

Requisits Sol·licitants:

Seran beneficiaris els centres detallats en l’elegibilitat publicada en les convocatòries internacionals corresponents.

Les actuacions subvencionades seran executades per equips de recerca situats a Espanya dirigits per un investigador principal, que serà el responsable del desenvolupament de les activitats de la proposta espanyola dins del projecte internacional en el qual s’inscriu.

Els projectes subvencionats seran executats com a projecte individual per equips de recerca dirigits per la mateixa persona que figuri en la sol·licitud del projecte presentat a la convocatòria internacional. Tots ells hauran de complir els requisits exigits pel ISCIII en l’annex nacional de la convocatòria internacional. En el cas que dos o més equips de recerca participin en un mateix consorci internacional i així quedi reconegut en la proposta presentada a la convocatòria internacional, se subvencionaran, sota la modalitat de projecte individual, tants projectes com grups de recerca participin en la proposta internacional. En aquests casos, el títol del projecte serà el mateix en totes les propostes presentades.

Com es sol·licita:

La forma de presentació de la sol·licitud i restant documentació serà exclusivament mitjançant la seu electrònica del ISCIII.

Els formularis de sol·licitud únicament requeriran la signatura del representant legal de l’entitat sol·licitant, qui recaptarà les signatures de la resta de persones interessades, responsabilitzant-se de la seva custòdia i veracitat.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud.
  • Còpia de la memòria completa del projecte de recerca presentat en la convocatòria internacional que correspongui (TRANSCAN-3).
  • Memòria pressupostària de l’ajuda subvencionable en la AES.
  • Declaració responsable de ser coneixedor que el finançament, en forma de subvenció, a la qual s’accedeix procedeix del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea i que assumeix totes les obligacions derivades.

Quantia: 150.000-300.000€/PI

Durada: Tres anys.

Presentació de sol·licituds: Del 3 de maig al 16 de maig

En el cas que estigueu interessats, contactar amb l’oficina tècnica, per al tema dels cofinançaments i prioritzacions: convocatories@iispv.cat

Més Informació:

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: