MOBILITAT DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRACTAT EN EL MARC DE LA AES (M-AES) 2023

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

Objecte

Ajudes destinades al finançament d’estades de personal investigador en centres estrangers de R+D o en Centres d’Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d’Excel·lència María de Maeztu amb la finalitat de millorar la seva formació i competència en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.

Qui pot sol·licitar-la:

Requisits Sol·licitants:

Podran ser entitats sol·licitants:

 • Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial.
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d’activitat sanitària, però amb activitat de R+D+I demostrable en l’àrea de coneixement de Salut Pública.
 • Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d’activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS.
 • Els OPI (Organismes Públics de Recerca).
 • Les universitats públiques i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
 • Altres centres públics de R+D, de recerca i de difusió de coneixements i d’infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents de l’Administració General de l’Estat o de la resta de les Administracions públiques i els seus organismes.
 • Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.
 • Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat en R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.
 • Altres unitats de l’Administració sanitària.

Requisits Candidats:

Podran presentar-se com a candidats els qui es trobin gaudint d’algun dels següents contractes:

 • Contractes predoctorals de formació en recerca en salut (PFIS) de les convocatòries 2019, 2020, 2021 i 2022.
 • Contractes i-PFIS de les convocatòries 2019, 2020, 2021 i 2022.
 • Contractes Sara Borrell de les convocatòries 2020, 2021 i 2022.
 • Contractes Riu Hortega de les convocatòries 2021 i 2022.
 • Contractes Miguel Servet de les convocatòries 2018 a 2022.
 • Contractes Miguel Servet tipus II de les convocatòries 2020 a 2022.
 • Contracte Juan Rodés de les convocatòries 2019 a 2022

Només podran optar a aquestes dotacions els qui es trobin en actiu, durant tot el període sol·licitat d’estada, en algun dels contractes esmentats.

No podran presentar-se com a persones candidates aquelles que haguessin gaudit d’una altra ajuda M-AES amb el mateix contracte que li va habilitar per a demanar l’ajuda.

Com es sol·licita:

La forma de presentació de la sol·licitud i restant documentació serà exclusivament mitjançant la seu electrònica del ISCIII.

Els formularis de sol·licitud únicament requeriran la signatura del representant legal de l’entitat sol·licitant, qui recaptarà les signatures de la resta de persones interessades, responsabilitzant-se de la seva custòdia i veracitat.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

Formen part integrant de la sol·licitud de la sol·licitud:

 • Curriculum vitae Abreujat (CVA) en castellà o anglès, generat de manera automàtica des de l’editor curricular de la FECYT o des de qualsevol institució certificada en la norma CVN de la FECYT que ofereixi el servei CVA-*ISCIII, de la persona candidata.
 • Memòria de la proposta de l’activitat a realitzar durant l’estada en castellà o en anglès emprant exclusivament el model normalitzat corresponent a la AES 2023.

A més, les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de (documentació corregible):

 • Informe del centre de destí al qual el professional sol·licita acudir manifestant la seva acceptació. En aquest informe ha de constar el temps durant el qual desenvoluparà la seva activitat el candidat (indicant en tot cas el dia exacte d’inici i fi d’estada en el centre), les seves característiques i si rebrà una compensació econòmica per aquesta.

Quantia: 80€ o 115 €/dia segons destí.

Durada: Entre 60 i 180 dies

Criteris d’Avaluació:

Valoració de la persona candidata: fins a 30 punts.

Adequació de la persona candidata a la proposta: fins a 10 punts.

Altres mèrits, obtinguts des de la incorporació al contracte (publicacions, participació en projectes de recerca, presentacions a congressos, patents, col·laboracions i mobilitat): fins a 20 punts.

Valoració de l’interès de la proposta per a la AES: fins a 60 punts.

Qualitat cientificotècnica de la proposta: fins a 25 punts.

Transferibilitat de resultats a la resolució de problemes de salut: fins a 35 punts.

 1. Valoració de l’estructura de la unitat de recerca del centre d’origen en la qual desenvolupa actualment la seva activitat el candidat: fins a 10 punts.

Presentació de sol·licituds: Del 28 de març al 18 d’abril 

En el cas que estigueu interessats, contactar amb l’oficina tècnica, per al tema dels cofinançaments i prioritzacions.: convocatories@iispv.cat

Més Informació:

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: