BECA SCMIMC

SOCIETAT CATALANA DE MALATIES INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNICA

Objecte

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica ofereix aquesta convocatòria amb l'objectiu de finançar projectes sobre VIH que produeixin una important repercussió en salut i siguin capaços de modificar la pràctica clínica.

Documentació

– Sol·licitud on s'especificaran les dades de filiació del candidat, nom de la persona especialista que tutelarà el desenvolupament del projecte i la duració d'aquest (veure document adjunt)

– Compromís escrit de la persona especialista que avala la sol·licitant o, en el seu defecte, del representant del servei/centre on es realitzarà el projecte.

– Memòria del projecte a realitzar, la qual ha d'incloure un resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte.

 Currículum abreviat del sol·licitant.

– Declaració d'ingressos anuals si hi ha una activitat laboral o estatutària simultània.

Finançament

El finançament del projecte serà de 18.000€.

Requisits

Requisits dels projectes

– El projecte s'ha d'efectuar en un centre català, essent la duració mínima del projecte d'un any i màxima de dos.

– El centre on es realitzi el projecte podrà ser el mateix on el candidat desenvolupi la seva activitat laboral o formativa.

– Dirigida a investigadors joves amb l'objectiu d'augmentar la massa d'investigadors principals (IP) de la Societat.

Requisits dels participants

– Ser soci/a de la SCMIMC amb un mínim d'un any d'antiguitat i estar al corrent del pagament de les quotes.

– Tenir una titulació universitària en l'àmbit biomèdic que no sobrepassi els 10 anys d'antiguitat. En el cas d'un resident, aquest ha d'acabar el període de formació durant el curs acadèmic corresponent a l'any de concessió de la beca.

– El candidat no podrà gaudir, al mateix temps, d'altres beques o subvencions públiques o privades.

Termini IISPV

28 de Septiembre de 2017

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: