Europe’s Research and Innovation Observatory- H2020 Policy Support Facility

La informació pràctica que recullen els informes anuals que elabora el Research and Innovation Observatory sobre els sistemes de recerca i innovació dels diferents països facilita el disseny, la implementació i l'avaluació de les polítiques de recerca i innovació. En aquest nou web s'ofereix informació actualitzada per països i a nivell global europeu, tant quantitativa com qualitativa, i s'hi inclouen documents i informes diversos sobre polítiques, estadístiques i indicadors clau. També hi trobareu els resultats de les activitats d'Horizon 2020 Suport Facility (PSF), creada el març del 2015 per la Comissió Europea per ajudar els Estats membres a reformar les seves polítiques de recerca i innovació.
A més, aquest web constitueix una base de coneixement important per donar suport al Semestre Europeu, el cicle anual de coordinació de les polítiques econòmiques de la Unió Europea i, en concret, a l'anàlisi que fa anualment la Comissió sobre les polítiques i resultats de la investigació i la innovació dels diferents estats membres.

Research & Innovation webpage

INFORMACIO IMPORTANT