Consulta sobre l’estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

vgnextfmt=default”>RIS3CAT).

vgnextfmt=default”>RIS3CAT).

vgnextchannel=cb964a50a6dcf310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp

1

INFORMACIO IMPORTANT