MORE INFO

IC38_22 SUPORT A LA PLATAFORMA ESTUDIS ESTADÍSTICS DEL IISPV

22/08/2022

Job description

L’IISPV dona servei als investigadors de la entitat que precisen ajuda per l’elaboració d’analisi estadístic i suport metodològic a l’hora de dissenyar projectes de recerca amb l’objectiu de dotar de qualitat metodològica en la part de requeriments estadístics i de càlcul el projectes/estudis de recerca.

 

Tasques a desenvolupar per la persona que sigui escollida:

 1. Assessorament en el disseny de protocols de recerca per tal de ser presentats en convocatòries competitives.
 2. Anàlisi estadístic.
 3. Suport en la publicació o difusió dels resultats

a. Adaptació de les gràfiques per PowerPoints o Words

b. Elaboració de gràfiques seguint els criteris de disseny de la revista científica escollida

c. Suport en la descripció dels mètodes utilitzats.

d. Confecciò de fulls de recollida de dades

e. Depuració, visualització, interpretació de dades

f. Elaboració de la part metodologica corresponent dels manuscrits

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Es requereix

Llicenciat/da en Medicina amb especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública

Es valorarà

Es valorarà tenir el Màster de Salut Pública

Titulació acadèmia de Doctor

Experiència en maneig de base de dades i anàlisis estadístic.

Domini de programes estadístics: SPSS, Stata, R i/o altres paquets estadístics

Experiència en l’assessorament estadístic i metodològic de projectes de recerca especialment en l’àmbit de les ciències de la salut , amb la realització de les tasques de disseny, càlcul de la grandària mostral, anàlisis de les dades i redacció de protocols per presentar en convocatòries competitives.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Selecció de CV’s: S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en el punt perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase. Valoració del CV Valoració dels currículums fins a una puntuació màxima de 50 punts.
 • Carta escrita de Motivació: Adjuntar al currículum carta de motivació amb una llargada màxima de 2500 caracters amb espais. Amb una puntuació màxima de 10 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 40 punts en la suma de puntuacions de la valoració del currículum i prova escrita

 • Entrevista personal Amb una puntuació màxima de 40 punts.

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President: Joan J Vendrell (Director IISPV)
 • Vocal 1: David Martin (Gerent IISPV)
 • Vocal 2: Elisabet Galve (Directora Oficina tècnica IISPV)

SUPLENTS:

 • Presidenta: Elisabet Vilella (Sub-directora)
 • Vocal 1: Sonia Fernandez (Líder de grup, DIAMET)
 • Vocal 2: Ramon Bosch (Cap de servei d’Anatomia Patològica de l’HTVC)

 

CANDIDATURES 

 • El CV ha d’incorporar el número de DNI/NIE o el número d’un altre document d’identitat personal
 • Enviar el CV a través de web IISPV https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic38_22-suport-a-la-plataforma-estudis-estadistics-del-iispv/

 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 22/08/2022

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

Labor conditions

 • Tipus de jornada: parcial (10h/semana)
 • Lloc de treball: Qualsevol de les seus de l’IISPV (Principalment, HUSJ de Reus, HUJ23 de Tarragona, Facultat de Medicina de Reus), podrá treballar a distància
 • Contracte: indefinit per activitats científics-tècniques (art-23 bis de la Llei de la ciència) vinculat a la línia de recerca d’oncologia de l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla
 • Categoria: Grup III, Suport a la gestió de la recerca
 • Retribució: 24.064,04 € bruts/any
 • Incorporació aproximada: Setembre 2022