MORE INFO

IC07_24 TÈCNIC/A DE QUALITAT

04/03/2024

Job description

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Tècnic/a de qualitat

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la recerca en l’àmbit de la biomedicina al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. L’IISPV és l’instrument amb què s’han dotat els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la recerca i la innovació biomèdica al territori.

 

DESCRIPCIÓ GRUP DE TREBALL:

La persona escollida haurà de desenvolupar, principalment aquestes tasques:

L’objectiu de la unitat de qualitat és conèixer, avaluar i posar en valor les activitats i processos de l’Institut, per tal de millorar el servei i l’eficiència de la institució i facilitar la presa de decisions estratègiques.

Les funcions del lloc de treball són les següents:

 • Implementació, seguiment i revisió del sistema de gestió de la qualitat.
 • Implementació, seguiment i revisió del Pla i la Política de Qualitat de la Institució.
 • Elaboració i revisió del mapa de processos i procediments.
 • Recollida, introducció, anàlisi, estanderització i seguiment de dades i indicadors d’activitat.
 • Gestió i seguiment de bases de dades i recursos institucionals.
 • Gestió i seguiment de les certificacions de qualitat i segells d’excel·lència de la Institució.
 • Recollida i gestió de resultats de la institució i incorporació als programes de gestió.
 • Realització d’evaluacions periòdiques, auditories internes i proposta de plans de millora.
 • Gestió i seguiment de les enquestes de satisfació, bústia de queixes, incidències i suggeriments.
 • Realitzar la planificació i seguiment d’accions correctives i no-conformitats.
 • Gestió compliance.
 • Altres funcions assignades per Direcció i Gerència vinculades a l’àmbit d’actuació.

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Formació mínima universitària de grau (diplomatura o llicenciatura).
 • Formació i/o experiència en l’àmbit de la qualitat o similar.

 

REQUISITS

 • Experiencia en procesos d’implementació d’acreditacions, norma ISO 9001 o diferents acreditacions en gestió de la recerca.
 • Nivell alt (nadiu o acreditat) d’expressió oral i escrita en català i castellà.
 • Nivell mig d’expressió oral i escrita d’anglès.
 • Coneixements d’ofimàtica (Microsoft Office) especialment Excel i Power Point, nivell avançat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, habilitats de comunicació, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

ES VALORARÀ

Experiència en gestió documental en l’àmbit de la investigació sanitària i/o biomèdica.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Selecció de CV’s: S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en el punt perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase.
 • Valoració del CV Valoració dels currículums fins a una puntuació màxima de 30 punts.
 • Carta escrita de Motivació: Adjuntar al currículum carta de motivació amb una llargada màxima de 2500 caracters amb espais. Amb una puntuació màxima de 5 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 25 punts en la suma de puntuacions de la valoració del currículum i prova escrita

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 40 punts.

 

 

Ítems 40
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 10
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 15
Treball en equip 5

 

 • Prova simulació cas real: Prova presencial amb la simulació d’un cas real. Amb una puntuació màxima de 25 punts.

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Elisabet Galve. (Responsable oficina tècnica)
 • Vocal 1: Lluís Gallart. (Responsable plataformes)
 • Vocal 2: Míriam Campos (Gestora de qualitat)

 

SUPLENTS:

 • President/a: Dr. Joan Vendrell. (Direcció)
 • Vocal 1: Meritxell Torres (Comitè Ètic)
 • Vocal 2: Anna Méndez (RRHH)

 

CANDIDATURES 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 4/03/2024

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Labor conditions

CONDICIONS LABORALS

 • Tipus de jornada: completa
 • Lloc físic de treball: Qualsevol de les seus de l’IISPV (Principalment, HUSJ de Reus, HUJ23 de Tarragona)
 • Contracte: Indefinit.
 • Categoria: Grup 2
 • Retribució: 29.000 – 31.000€ anuals bruts
 • Incorporació aproximada: març 2024