AJUTS JOAN ORÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) 2023 – CRITERIS DE PRIORITZACIÓ IISPV

AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)

Object

RESOLUCIÓ REU/3385/2022, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI)

Criteris priorització FI 2023

Llista definitiva priorització Ajut JOAN ORÓ PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) 2023

Llista provisional priorització AJUT JOAN ORÓ PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) 2023

 

NOTA AJUTS JOAN ORÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓ (FI) 2023 – CRITERIS DE PRIORITZACIÓ IISPVDE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA CANDIDATA (4 PUNTS) (Aquest apartat únicament cal que sigui emplenat per les universitats que realitzin algun sistema d’homologació o ponderació de les notes de Grau i/o Màster)

 

Nota mitjana mínima d’expedient acadèmic per al estudis de grau o de la titulació equivalent igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10).

Aquesta nota es calcula de la manera següent:

La nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent té un pes del 80 % i la nota mitjana ponderada dels estudis de màster té un pes del 20 %.

Si la persona candidata accedeix directament al doctorat sense necessitat de cursar estudis de màster, només es té en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %.

De la mateixa manera, en el cas que la persona candidata hagi superat els 300 crèdits ECTS en el moment de presentar la sol·licitud però encara estigui cursant els estudis de màster, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada dels estudis de grau o de la titulació equivalent en un 100 %.

Si la persona candidata ha cursat més d’un grau o estudi equivalent, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderades de l’ensenyament més relacionat amb el programa de doctorat. De la mateixa manera, si la persona candidata ha cursat més d’un màster, només es tindrà en compte la nota mitjana ponderada de l’ensenyament que dona accés al doctorat. Aquests ensenyaments són els que han de complir els requisits previstos a la base 4.1.a) de l’Annex II de la resolució REU/3885/2022 i a la convocatòria corresponent

VALORACIÓ DE L’ENTORN FORMARIU I DE RECERCA ON S’INTEGRARÀ LA PERSONA CANDIDATA (3 PUNTS). Aquesta valoració pot tenir en compte criteris relacionats amb el departament, la unitat, el laboratori, el grup de recerca o la persona directora de tesi.

 

1.       Valoració de les 10 millors publicacions, amb filiació IISPV, del director/a de tesi (1 punts). La puntuació serà en funció dels criteris del ISCIII1 de la taula següent:

 

Autor principal No autor principal
1 D 7 2
1 Q 4 0,5
2Q 2 0,25
Altres quartils 1 0

1convocatòria AES 2022

Publicacions-Autor principal: primer, co-primer, últim firmant o autor de correspondència.

 

2.       Projectes d’investigació concedits a l’IISPV, en els últims 10 anys, competitius i amb finançament, en els que intervé el/la director/a de tesi. (1 punt)

La puntuació serà en funció de la taula següent:

Projecte nacional Projecte europeu o internacional
El director/a de tesis és l’IP del projecte 7 10
El director/a de tesi és investigador col·laborador del projecte 3 5

 

La puntuació mostrada es multiplicarà per la N que tingui en cada apartat el director/a de tesi.

 

3.       Experiència del director/a de tesis en la supervisió de tesis (1 punt).

Es sumarà un punt per cada tesi dirigida i defensada en els darrers 10  anys.

 

ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA A LA POLÍTICA CIENTÍFICA DEFINIDA PER L’ENTITAT D’ADSCRIPCIÓ (3 PUNTS). Aquesta valoració pot tenir en compte, entre d’altres aspectes, les línies estratègiques de recerca de l’entitat, la possible transferència de coneixement de les recerques proposades i la seva aplicabilitat, la distribució dels ajuts entre diferents departaments, unitats o projectes de recerca o la valoració curricular de la persona candidata

 

1. Participació activa demostrada del director de tesis o dels membres del seu grup de recerca en Comissions i Comitès de l’Institut en els últims 3 anys (0.5 punts)

 

2. Transferència per part del director/a de tesis (1.5 punts) en els últims 10 anys. La puntuació serà en funció de la taula següent:

Creació empresa/spin off 10
Patent concedida 2
Patent fases nacionals 4
Patent llicenciada 6
Guia de pràctica clínica 1

 

La puntuació mostrada es multiplicarà per la N que tingui en cada apartat el director/a de tesi.

 

3. Participació en seminaris i jornades de l’ IISPV. (0.5 punts)

Participació dels membres del grup de recerca del director/a de tesi en el cicle de seminaris IISPV (en forma de ponència) o altres activitats de divulgació científica organitzades per l’IISPV (nit de la recerca, visita Marató, etc.). Com a màxim 5 participacions en activitats.

La puntuació serà en funció de la taula següent:

Cap participació 0
Alguna participació (entre 1 i 3) 1
Més de 3 participacions 2

4. El/la director/a de tesi té un contracte o ha estat contractat a través del programa Ramon y Cajal, Miguel Servet o equivalent (0,5 punts).

Com a màxim han d’haver passat 5 anys des de la finalització del programa i estabilització.

Are you interested?

Fill out the form below to receive more information: