La incompatbilitat dels investigadors principals com dels restants membres de l'equip de recerca, és fixat pel nombre de projectes en els quals participen i la dedicació a aquests projectes, i és el següent:

a) Per a tots ells s'entén per dedicació única la participació en només un projecte de recerca, i per dedicació compartida, la participació en dos projectes.

b) La presentació d'una sol·licitud com a investigador o investigadora principal en aquesta actuació és incompatible amb la participació com a investigador o investigadora principal d'un projecte finançat per alguna de les actuacions següents:

b.1. Projectes concedits en la convocatòria PERIS 2017

b.2. Projectes amb la mateixa finalitat que hagin estat concedits a l'empara de les convocatòries 2015 i 2016 de l'acció estratègica en salut, modalitat A de projectes de recerca en salut, programa estatal de foment de la recerca científica i tècnica d'excel·lència (subprograma estatal de generació del coneixement), convocats per l'Institut de Salut Carles III, si tenen una data de finalització posterior al 31 de desembre de 2017, d'acord amb el termini inicial fixat en la resolució de concessió.

c) Els investigadors principals han de participar amb dedicació única en aquesta modalitat de projectes de recerca orientats.

d) Els restants membres de l'equip de recerca poden participar amb dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida en dos projectes compresos en aquesta modalitat de projectes de recerca orientats i en les convocatòries esmentades en l'apartat b.

No es podran presentar com a candidats/es per a la intensificació persones que ja hagin gaudit d'un ajut PERIS de la mateixa modalitat en la convocatòria 2017.