Els investigadors només podran participar en aquesta convocatòria com a:  
 

A aquests efectes s'entén com a investigador principal coordinador, aquell que lidera el projecte i que serà l'interlocutor amb la Fundació i canalitzarà la investigació. S'entén com a investigador principal, aquell que lidera un subprojecte. 

Els investigadors principals coordinadors i els investigadors principals dels subprojectes que en el moment de presentar la sol·licitud de projecte a la present convocatòria tinguin en actiu un projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3 no poden presentar-se a aquesta convocatòria com a investigadors principals coordinadors, ni com a investigadors principals d'un subprojecte, tot i que sí que poden formar part d'un equip com a investigador col·laborador.

Un projecte està en actiu fins que no se n'ha presentat la memòria final científica i econòmica i s'ha celebrat el Simposi de La Marató de TV3 corresponent