Cada centre solament podrà sol·licitar una ajuda. En cas de rebre's més d'una sol·licitud d'un mateix centre, es desestimaran totes les sol·licituds provinents d'aquest centre.