XVI Premi d’Investigació Beca ANESM 2017

Objecte

Estudis relacionats amb la investigació en el camp de la Infermeria de Salut Mental

Termini IISPV

21 de Desembre de 2017

Termini Oficial

31 de Desembre de 2017

Documents a presentar

La documentació a remetre es farà en dos correus electrònics en PDF a l'Associació Espanyola d'Infermeria de Salut Mental 

Correu electrònic A. XVI PREMI D'INVESTIGACIÓ BECA AEESME. Documentació projecte d'investigació:

 • Títol del projecte.
 • Investigador principal i investigadors col·laboradors.
 • Currículum vitae i fotocòpia de DNI dels investigadors.
 • Experiència de l'equip investigador sobre el tema (màxim 1 full).
 • Durada i pressupost.
 • Data i signatura de l'investigador principal.                                         –Correu electrònic B. XVI PREMI D'INVESTIGACIÓ BECA AEESME. Projecte d'investigació:
 • Antecedents i estat actual del tema (màxim 2 fulls).
 • Hipòtesi i Objectius (màxim 1 full).
 • Material i Mètodes: disseny, subjectes d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions de l'estudi. Materials utilitzats (màxim 5 fulls).
 • Bibliografia més rellevant (màxim 1 full, 20 referències).
 • Pla de treball: etapes de desenvolupament i distribució de tasques de l'equip investigador. Indicar el lloc de realització del projecte (màxim 1 full).
 • Justificació detallada de l'ajut sol·licitat (màxim 1 full).
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte.
 • Pressupost sol·licitat.
 • Altres despeses: especificar.
 • Informe favorable de la comissió d'investigació del centre o del Comitè Ètic on es proposi realitzar l'estudi o notificació del seu tràmit.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: