XV Premi de recerca sobre patologies per sensibilitat al gluten/blat 2018

ASOCIACION DE CELIACOS DE MADRID

Objecte

Es convoquen aquests premis amb l'objectiu d'incentivar, contribuir i impulsar la recerca en aquest camp. Està destinat a investigadors que ja estan treballant en el tema o que volen iniciar una nova línia d'investigació des de les seves diferents àrees d'especialització aportant la seva visió i experiència. 

Requisits

Podran optar a aquest premi tots aquells grups que realitzin o desitgin fer recerca bàsica, aplicada o clínica sobre alguna de les patologies per sensibilitat al gluten / blat i que pertanyin a universitats, hospitals, centres de recerca o empreses, d'àmbit públic o privat, ubicades al territori espanyol.
Les patologies per sensibilitat al gluten / blat al·ludides són la malaltia celíaca, la dermatitis herpetiforme, l'atàxia per gluten, la sensibilitat al gluten / blat no celíaca i l'al·lèrgia alimentària al gluten / blat. 

Termini IISPV

15 Juny 2018

Termini Oficial

22 Juny 2018

Documents a presentar

a) Full de sol·licitud
b) Memòria del projecte d'investigació, amb els apartats:

  • Introducció
  • Hipòtesi de treball
  • Objectius
  • Metodologia i recursos materials disponibles
  • Cronograma (distribució temporal de tasques i personal implicat)
  • Cost total del projecte i pressupost sol·licitat a càrrec del present premi (màxim 18.000 eur)
    c) Currículum vitae de l'investigador principal, en el qual figurin les publicacions científiques relacionades amb la malaltia celíaca així com els projectes d'investigació finançats en els quals estigui participant o hagi participat.
    d) Carta de conformitat segellada i signada pel responsable d'investigació del centre al que estigui adscrit l'investigador principal. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: