XLVII Premi Fundación Uriach Història de la Medicina””

FUNDACION URIACH

Objecte

Premi anual d'àmbit internacional, el qual serà adjudicat al millor treball que, segons el parer d'un jurat designat a l'efecte, tracti d'un tema sobre Història i Ciències de la Salut.

Requisits

Les monografies que optin al Premi hauran de ser originals i inèdites, i no seran acceptades aquelles que en el moment de l'adjudicació hagin estat publicades total o parcialment, així com tampoc les presentades a altres concursos.

Documents a presentar

Els treballs s'han de presentar en format electrònic al costat d'una còpia impresa amb interlineat doble i una extensió recomanada de 80.000 caràcters, amb espais, incloent bibliografia o referències documentals. a més d'iconografla complementària.
Els originals redactats en llengua espanyola. Seran remesos a la Fundació Uriach sota el sistema de lema i plica, sense firma d'autor o autors, la identificació ha de figurar en un sobre tancat al seu torn identificat amb el mateix lema del treball original.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: