XIV PREMI RAMON TRIAS FARGAS D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA SÍNDROME DE DOWN

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN

Objecte

Podran optar al premi tots els treballs que reuneixin els següents requisits:

Han de ser treballs d'investigació inèdits i realitzats a Espanya. Es valorarà l'originalitat i l'interès científic. Tractaran sobre temes mèdics relacionats amb la síndrome de Down (genètics, perinatològics o mèdics en general) quedant exclòs el diagnòstic prenatal.
Els treballs poden presentar-se en qualsevol de les llengües oficials de l'estat espanyol

Requisits

Poden presentar-se de forma individual o colectiva, recolzats per institucions científiques, acadèmiques i altres vinculades amb la síndrome de Down, tant públiques com privades.

Termini IISPV

22/09/2017

Termini Oficial

30/09/2017

Documents a presentar

Els treballs poden presentar-se en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat espanyol.
L'extensió no serà inferior a 20 pàgines a doble espai en format DINA 4 i no podrà excedir de 50 pàgines.
A fi de preservar l'anonimat, a les còpies del treball, no hi poden figurar dades o noms de llocs, persones o institucions que permetin identificar el/els candidat/s. Les còpies s'identificaran mitjançant un lema i la bibliografia inclosa en el text, anirà numerada.
Es presentaran 3 còpies del treball en format paper, o bé 1 treball original en format paper i una còpia en suport informàtic. El treball original amb totes les dades identificatives -nom dels autors, bibliografia- així com l'original en suport informàtic s'entregaran en un sobre a part, tancat, amb el lema indicat a la portada.
Els originals hauran d'anar acompanyats d'una carta d'acceptació de les bases, signada per cadascun dels autors. També s'hi ha d'afegir les adreces, els telèfons i d'altres referències de contacte.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: