Proyectos Explora Tecnología

Objecte

Los proyectos Explora se realizarán bajo la modalidad de proyecto individual y tendrán un único investigador principal perteneciente a uno de los beneficiarios recogidos en el artículo 4, que será el responsable del desarrollo de las actividades de la propuesta. Podrán contar, en su caso, con un equipo de investigación, que tendrá que reunir los requisitos establecidos en el artículo 26.

El plazo de ejecución de los proyectos Explora será de uno o dos años, contados a partir de la fecha que se especifique en la resolución de concesión
 

Requisits

Requisits de l’Investigador Principal:

 

a) Doctors

b) Pertànyer a la plantilla de l’entitat sol·licitant i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) que cobreixi, almenys, el termini d’execució del projecte

c) Trobar-se en servei actiu i realitzar activitat investigadora

d) Comptar amb una jornada laboral a l’entitat sol·licitant a temps complet o a temps parcial d’un mínim de 800 hores anuals

e) Figurar en una única sol·licitud de projecte en aquesta actuació

Requisits Investigadors:

Podran pertànyer a l’equip d’investigació del projecte:

a) Doctors i titulats superiors

b) Pertànyer a la plantilla de l’entitat sol·licitant o associada o d’alguna altra entitat que compleixi els requisits per ser beneficiària i tenir formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) que cobreixi, al menys, el termini d’execució del projecte .

c) Trobar-se en servei actiu i realitzar activitat investigadora

 

 

Criteris d’avaluació:
a) Qualitat cientificotècnica , rellevància i viabilitat de la proposta (0-5 punts) amb una ponderació del 40 %
b ) Qualitat , trajectòria i adequació de l’equip de recerca (0-5 punts) amb una ponderació del 30 %
c) Impacte cientificotècnic o internacional de la proposta (0-5 punts) amb una ponderació del 30 %

Sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran electrònicament a través de les aplicacions de sol·licitud i de signatura electrònica, disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació.

Els models de memòria i CV es trobaran disponibles a la web del MINECO, en l’enllaç

Incompatibilitats

No són incompatibles amb altres projectes del Plan Nacional en actiu, ni projectes presentats al AES i no concedits.

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 20 de desembre de 2013 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a europa@iispv.cat . Termini: 9 de gener de 2014 . L’IISPV gestiona les ajudes dels seus investigadors, no és l’entitat convocant

Termini Oficial

Plazos de solicitud 16/12/2013-15/01/2014

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: