Projectes I+D+i Retos Investigación” (RTI)”

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Objecte

Mitjançant aquesta convocatòria es concedeixen ajudes per a la realització de projectes d'investigació que inclouen la investigació orientada així com les seves aplicacions en posteriors fases de desenvolupament tecnològic i experimentació, dirigits a la resolució de problemes vinculats als grans vuit grans reptes de la societat inclosos en el Pla Estatal d'investigació Científica i Tècnica i de Innovació 2017-2020.
Es distingeixen dos tipus de projectes:
a) Projectes R + D + I tipus A, dirigits per joves investigadors, però amb contribucions científico-tècniques rellevants i innovadores, que no hagin dirigit anteriorment projectes d'investigació de convocatòries nacionals. Dins d'aquest tipus de projectes, s'inclouen els projectes d'R + D + I tipus JIN, per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal.
b) Projectes R + D + I tipus B, dirigits per investigadors amb una trajectòria investigadora consolidada.

Requisits

 Requisits Investigador Principal

 • Estar en possessió del grau de doctor.
 • Complir el requisit de vinculació segons el que estableix l'article 6.
 • No estar contractat amb càrrec als fons obtinguts en convocatòries dels plans estatals d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 o 2017-2020, amb excepció de les corresponents al Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R + d + i en les que es requereixi estar en possessió del grau de doctor. També s'exceptuen les activitats d'incorporació d'investigadors doctors que es financin amb fons de les convocatòries per a les acreditacions i ajuts «Severo Ochoa» i «Maria de Maeztu» del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional.
  El compliment d'aquest requisit no és aplicable als investigadors principals dels projectes tipus JIN (Joves investigadors).
 • La presentació d'una sol·licitud com a investigador principal en aquesta convocatòria és incompatible amb la presentació com a investigador principal d'una altra sol·licitud o amb figurar com a personal de l'equip de recerca en alguna sol·licitud de les actuacions a les seves convocatòries 2018 relacionades a la pàgina 14 de la convocatòria.
 • La presentació d'una sol·licitud com a investigador principal en aquesta convocatòria és incompatible, a més, amb la participació com a investigador principal o com a membre de l'equip de recerca en un projecte concedit en alguna de les convocatòries, si té una data de finalització posterior al 31 de desembre de 2018, d'acord amb el termini inicial fixat en la resolució de concessió (veure relació a les pàgines 14 i 15 de la convocatòria).
 • Els investigadors principals dels projectes presentats com tipus A han d'haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener de 2008 i al 31 de desembre del 2015.

  Requisits del personal de l'Equip d'Investigació

 • Estar en possessió del grau de doctor o de la titulació universitària de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat.
 • Complir el requisit de vinculació segons el que estableix l'article 6.
 • No estar contractat amb càrrec als fons obtinguts en convocatòries dels plans estatals d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 i 2017-2020, amb excepció de les corresponents al Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R + d + i en les que es requereixi estar en possessió del grau de doctor. També s'exceptuen les activitats d'incorporació d'investigadors doctors que es financin amb fons de les convocatòries per a les acreditacions i ajuts «Sever Ochoa» i «Maria de Maeztu» del Subprograma Estatal d'Enfortiment Institucional.
 • El personal pertanyent a l'equip d'investigació podrà participar com a màxim en 2 projectes de les convocatòries descrites a les pàgines 14 i 15 de la convocatòria.
 • La resta de les persones que participin en l'execució del projecte d'investigació i que no compleixin algun dels requisits per formar part de l'equip d'investigació estaran en el pla de treball de la memòria científic-tècnica en què es descriuran les activitats que realitzin.

 

Termini Oficial

Documentació i accés a la sol·licitud: la convocatòria estarà oberta des del 12 de setembre fins al 3 d'octubre de 2018 La sol·licitud s'ha d'omplir via on-line. És necessari que l'IP estigui registrat al RUS: https://sede.micinn.gob.es/rus/

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: