Projectes I + D + i tipus JIN (Joves Investigadors)

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Objecte

Projectes tipus A, liderats per joves investigadors, on s'inclouen els projectes d'R + D + I per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal (projectes tipus JIN).

Requisits
  • Únicament podran tenir un investigador principal.
  • Estar en possessió del grau de doctor. La data d'obtenció del grau de doctor haurà d'estar compresa entre l'1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2015.
  • Els projectes hauran de comptar amb la figura d'un facilitador, que serà un investigador vinculat a l'entitat sol·licitant que garantirà la incorporació del nou investigador principal, però no participarà en l'equip ni tindrà implicació en el desenvolupament del projecte pel que a aquesta figura no li és aplicable el règim de participació i compatibilitat dels investigadors principals ni del personal pertanyent a l'equip d'investigació. L'entitat ha de mantenir la vinculació del facilitador durant el període d'execució del projecte.
  • Els projectes no podran formar part d'un projecte coordinat.
  • La presentació d'una sol·licitud com a investigador principal en aquesta convocatòria és incompatible amb la presentació com a investigador principal d'una altra sol·licitud o amb figurar com a personal de l'equip de recerca en alguna sol·licitud de les actuacions a les seves convocatòries 2018 relacionades a la pàgina 14 de la convocatòria.
  • La presentació d'una sol·licitud com a investigador principal en aquesta convocatòria és incompatible, a més, amb la participació com a investigador principal o com a membre de l'equip de recerca en un projecte concedit en alguna de les convocatòries, si té una data de finalització posterior al 31 de desembre de 2018, d'acord amb el termini inicial fixat en la resolució de concessió (veure relació a les pàgines 14 i 15 de la convocatòria).
  • No haver estat prèviament investigadors principals de projectes de recerca (o de subprojectes) de durada superior a un any de les convocatòries 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 en les modalitats d'actuació descrites en l'apartat 1.d) 2n o de les convocatòries 2012 o prèvies del Subprograma de Projectes d'Investigació Fonamental no Orientada; del Subprograma Projectes d'Investigació Fonamental Orientada als Recursos i Tecnologies Agràries en coordinació amb les comunitats autònomes de l'INIA; o del Subprograma de Projectes d'Investigació en Salut, dins de l'Acció Estratègica de Salut, pertanyents al Pla Nacional d'I + D + I 2008-2011, o de convocatòries per al finançament de projectes d'investigació semblants en plans nacionals d'I + D + i anteriors.
  • Els investigadors principals dels projectes presentats com tipus JIN, a més dels requisits establerts en els apartats anteriors no podran tenir, en finalitzar el termini de sol·licitud, vinculació amb cap entitat susceptible de ser beneficiària o, de tenir-la, la data prevista de finalització d'aquesta no haurà de ser superior a un any a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de l'àrea temàtica seleccionada. L'entitat sol·licitant ha de tenir una declaració signada per l'investigador principal proposat en què es certifiqui que es compleix el requisit de vinculació recollit en aquest apartat, quedant com a dipositària de la mateixa, però no es presentarà en sol·licitud.
Termini Oficial

Documentació i accés a la sol·licitud: la convocatòria estarà oberta des del 12 de setembre fins al 3 d'octubre de 2018 La sol·licitud s'ha d'omplir via on-line. És necessari que l'IP estigui registrat al RUS: https://sede.micinn.gob.es/rus/

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: